“นวัตกรรมเพื่อสังคม” ที่สร้างรายได้ สร้างสุขภาพ สร้างความสุข ให้แก่สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม

งานนวัตกรรมเพื่อสังคม แก้ปัญหาพร้อมสร้างรายได้ สร้างสุขภาพ สร้างความสุข “Social Innovation in the City”…


LearnEducation จัดสัมมนาครูประจำปี “Let’s have a better future together” รับมือไปด้วยกันปรับตัวให้ทันศตวรรษที่ 21

บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (Learn Education) กิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ด้านการศึกษา ในกลุ่ม…