บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC)

แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ผ่านการบริหารงานอย่างโปร่งใส ตามหลักบรรษัทภิบาล สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ CAC มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือของภาคเอกชนในการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันของสังคมและระบบเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งเลิร์น คอร์ปอเรชั่น ในฐานะบริษัทมหาชน ยังคงเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งยกระดับขีดความสามารถของคนในทุกช่วงวัยด้วยเทคโนโลยี เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนและเท่าเทียม รวมถึงยึดมั่นในแนวทางการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

เรื่องที่รับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน

บุคคลที่สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน คือ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัท ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ภาครัฐบาล ชุมชน สังคม ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ทั้งนี้ ไม่ว่าจะแจ้งด้วยวิธีใดดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะรักษาความลับของผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเป็นอย่างดี

คลิกแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน