บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ผู้นำนวัตกรรมการศึกษา หรือ Education Technology (EdTech) ที่นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนาและออกแบบการเรียนรู้ให้ตอบโจทย์คนทุกช่วงวัย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้บุคคลได้พัฒนาศักยภาพ ประสบความสำเร็จอย่างมีความสุขในแบบของตนเอง พร้อมส่งต่อสิ่งดี ๆ และร่วมกันพัฒนาสังคมให้ก้าวสู่อนาคตต่อไป

Leader in EdTech

Segments

LEARN Corporation ก่อตั้งในปีพ.ศ. 2549 ด้วยวิสัยทัศน์ที่ต้องการลดความเหลื่อมล้ำด้านการเรียนรู้และกระจายบทเรียนคุณภาพให้เข้าถึงคนทั่วประเทศ 

จึงก่อตั้งสถาบัน OnDemand ผู้นำด้านการสอนพิเศษแห่งแรกที่นําคอมพิวเตอร์มาเป็นสื่อการเรียนการสอน และเป็นสถาบันสอนพิเศษอันดับหนึ่งที่มีผู้เรียนมากที่สุดในไทย ในปี พ.ศ. 2560 LEARN Corporation ได้อดีต Data Scientist จากองค์กรเทคโนโลยีระดับโลกมาร่วมสร้างทีม Technology คิดค้นแพลตฟอร์มและนวัตกรรมการศึกษาที่ตอบโจทย์และครอบคลุมทุกช่วงวัย เกิดเป็น Learning Ecosystem ที่สามารถสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเข้าถึงคนแล้วกว่า 2.5 ล้านคนทั่วประเทศ โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่

Out - School

ธุรกิจบริการสอนพิเศษและแนะแนวการศึกษา

Chain School

ธุรกิจบริหารโรงเรียนเอกชน

Professional & Skills

ธุรกิจพัฒนาทักษะการทํางานแห่งโลกอนาคต และแพลตฟอร์มการเรียนรู้

Logo company

Lifelong Learning EdTech

LEARN Corporation ใช้นวัตกรรมการศึกษา หรือ Education Technology (EdTech) เป็นเครื่องมือที่ช่วยพัฒนาและสร้างโอกาสการเรียนรู้เพื่ออนาคตอย่างแท้จริง การันตีด้วยรางวัลระดับประเทศและระดับเอเชียแปซิฟิก นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการเรียนรู้ในกลุ่มคนที่ต้องการโอกาส ด้วยการส่งต่อ EdTech คุณภาพในเครือ ผ่านกิจกรรมและโครงการพัฒนาการเรียนรู้โดยกลุ่มพนักงานรุ่นใหม่ที่อยากร่วมกันขับเคลื่อนการศึกษาให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ด้วยเป้าหมายเดียวกัน คือ การยกระดับสังคมไทยด้วยการเรียนรู้

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และความเชื่อ

วิสัยทัศน์

Lifelong Learning EdTech - องค์กรแห่งนวัตกรรมการเรียนรู้ มุ่งยกระดับขีดความสามารถของคนในทุกช่วงวัยด้วยเทคโนโลยี เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนและเท่าเทียม

พันธกิจ

ช่วยให้คนมีชีวิตที่ดีขึ้น สำเร็จ ทำประโยชน์ และมีความสุข - ใช้การศึกษาพัฒนาชีวิต, ออกแบบเทคโนโลยีการเรียนรู้ให้เข้าถึงง่ายและไร้ขอบเขต, ลดความเหลื่อมล้ำพร้อมเพิ่มโอกาสอย่างเท่าเทียมให้กับทุกระดับความสำเร็จ

ความเชื่อ

ทุกคนมีศักยภาพ และมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ หากได้รับโอกาส ในการเรียนรู้

“เพราะเราเชื่อว่าเทคโนโลยีการศึกษา หรือ Education Technology (EdTech) เป็นธุรกิจแห่งอนาคตที่จะช่วยยกระดับการเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพบุคคลให้ประสบความสำเร็จ และมีความสุขในแบบของตนเอง เราจึงไม่หยุดพัฒนาและต่อยอดกลุ่มธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง เพื่อเป็นประตูสู่โอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่จะมอบความสุขอย่างยั่งยืนให้กับสังคมต่อไป”


คุณสาธร อุพันวัน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)