Epic Foundation เยี่ยมชม เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น ในฐานะตัวอย่างของกิจการเพื่อสังคมด้านการศึกษา

  Epic Foundation มูลนิธิเพื่อภาคสังคมด้านเด็ก เยาวชน และการศึกษา เยี่ยมชม บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด…