โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม

โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม โรงเรียนแห่งแรกที่อยู่ภายใต้การดูแลของ Learn Corporation

ร่วมพัฒนาหลักสูตรใหม่ ด้วยการนำหลักสูตรวิชาการจาก OnDemand และเทคโนโลยีจากธุรกิจในเครือ พัฒนาการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นที่ความสุขและความสำเร็จของนักเรียนเป็นสำคัญ

โดดเด่นด้วยแนวการสอน 3 Core Pillars ประกอบด้วย

  1. INDIVIDUAL DEVELOPMENT PLAN (IDP) แผนการเรียนรู้ตามเป้าหมายรายบุคคล
  2. ENGLISH 4 SKILLS ทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน Cambridge Assessment English
  3. 21ST CENTURY COMPETENCIES พัฒนาทักษะเพื่อการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21

เว็บไซต์หลัก โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม