เลิร์น โอ ไลฟ์

Learn O Life ผู้นำนวัตกรรมด้านการค้นหาตนเอง ผ่านหลักสูตรและเครื่องมือแนะแนว ทั้งสำหรับนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียน และครู เพื่อช่วยผสานพลังให้เด็กๆ ทุกคนพัฒนาตนเองไปสู่ความสำเร็จ

หลักสูตรจาก Learn O life ได้รับการตอบรับมากกว่า 200 โรงเรียนทั่วประเทศ นักเรียนที่เรียนมีค่าเฉลี่ยวุฒิภาวะในการเลือกอาชีพ หรือ Career Maturity Inventory (CMI) สูงขึ้นถึง 21.4% จนเด็กมีวุฒิภาวะในการเลือกอาชีพทัดเทียมนานาชาติได้

เว็บไซต์หลัก เลิร์น โอ ไลฟ์