เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น

Learn Education ผู้นำด้านนวัตกรรมในกิจการเพื่อสังคมด้านการศึกษา (Thailand’s Leading Education Technology Social Enterprise) ต้องการช่วยลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา ด้วยระบบ ‘Online Blended Learning Solution’ ที่ผสานเทคโนโลยีเข้าเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเนื้อหาวิชาการ ช่วยให้ครูสามารถมอบการศึกษาที่มีคุณภาพแก่นักเรียนได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

นอกจากนี้ยังมีสถาบันพัฒนาครู TrainKru เพื่อการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 มีรูปแบบการเรียนให้เลือกหลายหมวดวิชา เลือกเรียนได้ทั้ง Online, Work Shop และแบบผสมสื่อ Online ถือเป็นหลักสูตรอบรมครูทางออนไลน์ที่มีผู้เรียนมากที่สุด

ปัจจุบันระบบ ‘Online Blended Learning Solution มีโรงเรียนเข้าร่วมกว่า 500 โรงเรียน และ TrainKru มีครูเข้ารับการอบรมกว่า 40,000 คน

เว็บไซต์หลัก Learn Education