NIA ชู “เทรนครู” โครงการช่วยเหลือสังคมในวงกว้าง


1 ใน 13 โครงการยอดเยี่ยม จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) ในการสนับสนุนเงินทุนในฐานะที่เป็นองค์กรธุรกิจเพื่อสังคม
นายธานินทร์ ทิมทอง ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด กิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ด้านนวัตกรรมการศึกษาในเครือ เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เผยว่า “เนื่องด้วย เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น มีโอกาสได้ทํางานด้านการศึกษามากว่า 8 ปี คลุกคลีกับโรงเรียน นักเรียน และ ครู จากทั่วประเทศ ทำให้เล็งเห็นช่องว่างทางการศึกษาที่เราสามารถช่วยพัฒนาให้ดีขึ้นได้ ซึ่งเราไม่ได้พัฒนาเฉพาะนวัตกรรมการศึกษาที่เป็นระบบเรียน วิธีเรียน หรือเนื้อหาวิชาการเท่านั้น แต่เราได้คำนึงถึงผลลัพธ์ที่ดีที่เด็กนักเรียนจะได้รับจากนวัตกรรมนั้นๆอยู่เสมอ ควบคู่กับการเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับบริบทและความต้องการของแต่ละพื้นที่ เพราะในสถานที่ต่างกัน ความสามารถในการเข้าถึงข่าวสารและเทคโนโลยีก็จะแตกต่างกันตามไปด้วย ส่วนใหญ่เด็กในเมืองจะเข้าถึงและมีโอกาสใช้เทคโนโลยีก่อนเด็กนักเรียนในชนบท ในขณะเดียวกันการศึกษาสำหรับเด็กในชนบทก็เข้าถึงเทคโนโลยีและการศึกษาที่ยากกว่าช้ากว่า “ครู” จึงเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาความรู้ให้กับเด็กนักเรียนเป็นหลัก จากช่องว่างตรงนี้ที่สอดคล้องกับเป้าหมายหลักของ เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น ที่จะพัฒนาการศึกษาไทยในทุกมิติ ซึ่งเราให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพครูผ่าน
โครงการอบรมพัฒนาครู ภายใต้ชื่อ “เทรนครู” (TrainKru by Learn Education) มีหลักสูตรในการพัฒนาทักษะในศตรวรรษที่ 21ที่หลากหลาย อาทิ วิทยาการคำนวณ(Coding), STEM Education, ครูสอนคิดตามแนวทาง Thinking School,บูรณาการสาระ วิชาชนะใจ, เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ ฯลฯ นอกจากหลักสูตรหลากหลาย ยังมีรูปแบบการอบรมที่แตกต่าง เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการและความสะดวกของครูในแต่ละพื้นที่อีกด้วย ทั้ง การอบรมผ่านระบบออนไลน์, เวิร์คช้อป รวมถึงการอบรมแบบผสมผสานหลักสูตรออนไลน์และเวิร์คช้อปเข้าด้วยกัน (Blended Learning) เพื่อประสิทธิผลในการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งตนเชื่อว่า ความมุ่งมั่นที่จะพัฒนานวัตกรรมต่างๆเพื่อการศึกษาและมีโอกาสช่วยเพิ่มพูนทักษะความสามารถของครูที่มีอยู่แล้วให้มีเพิ่มมายิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ ทำให้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติที่มีวิสัยทัศน์ในการส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติได้เจิรญก้าวหน้า ได้เล็งเห็นและเลือกให้ เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น เป็นองค์กรธุรกิจเพื่อสังคมซึ่งมีศักยภาพในการแก้ปัญหาสังคมในวงกว้าง ผ่านการสร้างแพล็ทฟอร์มเสริมสร้างและพัฒนาทักษะในศตวรรษที่21 ให้กับครู โดยทีมผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีความภูมิใจและยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตของชาติผ่านการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา และมีส่วนร่วมในการทำให้ลูกหลานของเราเติบโตไปอย่างมีศักยภาพ” นายธานินทร์ กล่าว
ทั้งนี้ การได้รับเลือกดังกล่าว สอดรับกับการที่คณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรมด้านสังคม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้มีมติอนุมัติให้การสนับสนุนเงินอุดหนุนในรูปแบบการสนับสนุนโครงการ“แปลงเทคโนโลยีเป็นทุน” ให้แก่ บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด เพื่อดำเนินโครงการนวัตกรรม “เทรนครู : ออนไลน์แพลตฟอร์มสำหรับฝึกอบรมและพัฒนาครู”เพื่อให้องค์กรนำทุนที่ได้รับไปพัฒนาเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติต่อไป