Learning Space Service

เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น ผุดบริการใหม่ “Learning Space Service” ใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง สร้างพื้นที่การเรียนรู้ให้เข้าถึงอย่างครอบคลุม

เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น ผุดบริการใหม่ “Learning Space Service”

ใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง สร้างพื้นที่การเรียนรู้ให้เข้าถึงอย่างครอบคลุม

 

Learning Space Service

นายธานินทร์ ทิมทอง กรรมการผู้จัดการบริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด และประธานเจ้าหน้าที่สายความยั่งยืนทางสังคม บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เผยว่า “จากประสบการณ์ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาระบบการศึกษาในโรงเรียนของ Learn Education พบว่าพื้นที่การเรียนรู้ในกลุ่มเยาวชนยังมีไม่มากและไม่ครอบคลุม หลายพื้นที่ยังขาดอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้ที่ทันสมัย ไม่สามารถอำนวยความสะดวกให้เยาวชนใช้พื้นที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ประกอบกับปัจจุบันหลายองค์กรให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือเรื่องการศึกษา Learn Education จึงนำความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่คลุกคลีกับวงการการศึกษากว่า 12 ปี ขยายบริการประเภท Education Service Solution ภายใต้ชื่อ “Learning Space Service” หรือ บริการออกแบบและสร้างพื้นที่การเรียนรู้ ให้กับกลุ่มองค์กรที่สนใจสนับสนุนการเรียนรู้ในเยาวชน เช่น พัฒนาพื้นที่ห้องสมุดธรรมดา ให้เป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์  รวมทั้งออกแบบพื้นที่การเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นตามโจทย์ของผู้ใช้งาน เพราะนอกจากจะช่วยพัฒนาการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นกับเยาวชนแล้ว ยังเป็นการพัฒนาพื้นที่โรงเรียนและชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย”

 

บริการ Learning Space Service หรือ บริการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ โดย Learn Education โดดเด่นด้วย

  • ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ โดยผู้เชี่ยวชาญ
    บริการออกแบบและพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ เพื่อตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด ทั้งในกลุ่มเด็กประถม  มัธยม  หรือกลุ่มเป้าหมายตามที่องค์กรกำหนด โดยมุ่งเน้นที่การสร้างทักษะการอ่าน และการค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดการสร้างกระบวนการการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย
  • EdTech หรือ เครื่องมือการเรียนรู้ โดย LEARN Corporation

Learn Education เป็นหนึ่งในธุรกิจของ LEARN Corporation ผู้นำด้าน EdTech สำหรับทุกวัย  มีแพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่หลากหลาย ตลอดจนสามารถพัฒนาแพลตฟอร์มใหม่เพื่อให้ตอบโจทย์ผู้ใช้งานมากที่สุด โดยเน้นที่การส่งเสริมให้ผู้ใช้งานใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง และต้องสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม

  • ภาคีการศึกษาที่เข้มแข็ง

Learn Education เป็นหนึ่งในเครือข่ายภาคีการศึกษา เช่น มูลนิธิอโชก้า (ประเทศไทย) และโครงการร้อยพลังการศึกษา โดยมูลนิธิยุวพัฒน์ ทำให้ Learn Education สามารถผสานความร่วมมือเพื่อคัดเลือกโรงเรียนเป้าหมายหรือพื้นที่ที่มีความต้องการพัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ตรงกับวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ

ในปี พ.ศ. 2565 บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมมือกับ มูลนิธิอโชก้า (ประเทศไทย) และโครงการร้อยพลังการศึกษา โดยมูลนิธิยุวพัฒน์ มอบหมายให้ Learn Education พัฒนาพื้นที่การเรียนรู้และนำเทคโนโลยีเข้าผสมผสาน ด้วยการใช้พื้นที่ห้องสมุดของโรงเรียนเป็นฐานต่อยอดสู่ “โครงการห้องสมุดยุคใหม่ เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้” โดยคัดเลือกสถานศึกษา รวม 10  แห่ง ผสานเทคโนโลยีเข้ากับห้องสมุดเดิม เพื่อผลักดันการค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น อีบุ๊ก (eBook), สื่อการเรียนรู้แบบอินเตอร์แอคทีฟ (Interactive), พัฒนาระบบยืมและคืนหนังสือ, โปรแกรมห้องเรียนวิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ, หนังสืออ่านที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละช่วงวัย, ของเล่นเสริมทักษะและพัฒนาการทางร่างกาย ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เป็นต้น โครงการดังกล่าว ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริหารโรงเรียน ช่วยให้ทักษะการเรียนรู้ของเยาวชนดีขึ้น รวมทั้งเยาวชนยังสนใจค้นคว้าหาความรู้ผ่านเทคโนโลยีอีกด้วย และล่าสุด ปี พ.ศ. 2566 “โครงการห้องสมุดยุคใหม่ เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้” ได้ขยายขอบเขตพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ในโรงเรียน อีก 5 แห่ง รวมเป็น 15 แห่ง ครอบคลุมทั้งระดับประถมฯ และมัธยมฯ สานต่อแนวคิดการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ให้เยาวชนได้ใช้เทคโนโลยีเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม พร้อมต่อยอดสู่การสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อสร้าง Lifelong Learning หรือ การเรียนรู้ตลอดชีวิต ในสังคมต่อไป

 

องค์กร หรือผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามบริการ Learning Space Service โดย Learn Education ได้ที่อีเมล thammajun.woo@learn.co.th หรือ phanipak.suk@learn.co.th ฝ่าย Social Impact & Sustainability บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)