กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สธ. ร่วมกับ จุฬาฯ และ Degree Plus เปิดหลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูง เร่งสปีดไทย สู่ Medical Hub แห่งอาเซียน

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข โดย นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมฯ และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมบันทึกข้อตกลง การพัฒนาหลักสูตร Lifelong Learning ด้านการแพทย์และสุขภาพ เพื่อพัฒนาความรู้วิทยาศาสตร์สุขภาพและด้านธุรกิจเพื่อเร่งสปีดประเทศไทย สู่ Medical Hub แห่งอาเซียน พร้อมเปิดตัวหลักสูตร “เวฬา หรือ Vitality Enhancement & Longevity Academy (VELA)” หลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูง เพื่อนำความรู้วิชาการทางด้านสุขภาพและการแพทย์ใหม่ ๆ ที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติมาถ่ายทอดสู่กลุ่มผู้บริหารระดับสูงทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ หรือ Sustainable Development Goals (SDGs)  

 

 

“เวฬา หรือ Vitality Enhancement & Longevity Academy (VELA)” หลักสูตรระยะสั้นด้านการแพทย์และธุรกิจสุขภาพสำหรับผู้บริหารระดับสูง เป็นหลักสูตรพัฒนาความรู้ทางการแพทย์สมัยใหม่ เพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพบุคลากรในอุตสาหกรรมการแพทย์ของไทย และเสริมสร้างความพร้อมเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น การแพทย์แม่นยำ (Precision Medicine), เวชศาสตร์ฟื้นฟูสภาวะเสื่อม (Reverse Aging), สุขภาพเพศกับการมีอายุยืน (Sexual Health & Longevity), เวชศาสตร์วิถีชีวิต (Lifestyle Medicine), การนอนหลับและสุขภาพจิต (Sleep and Mental Health) เป็นต้น ซึ่งจะช่วยยกระดับศักยภาพของผู้บริหารหรือผู้ประกอบการธุรกิจด้านสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน พัฒนาองค์กรให้มีความโดดเด่นและมีมาตรฐานการทัดเทียมกับกลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์ระดับนานาชาติ โดยการเรียนรู้จะผสมผสานทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ที่สอนโดยผู้ทรงคุณวุฒิระดับแนวหน้า ประกอบด้วยการบรรยายสรุปประเด็นสำคัญ การเสวนา ตลอดจนเยี่ยมชมนวัตกรรมและสถานที่จริงในและต่างประเทศ พร้อมขยายเครือข่ายผู้นำเพื่อเปิดมุมมองและสร้างโอกาสต่อยอดทางธุรกิจอย่างยั่งยืน หลักสูตรดังกล่าว จัดทำขึ้นโดย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบัณฑิตวิทยาลัยแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ Degree Plus แพลตฟอร์มเรียนรู้แบบเปิด (Open Education Platform) ที่สามารถถ่ายโอนหน่วยกิตเพื่อต่อยอดในระดับปริญญา ส่งเสริมให้การเรียนรู้ไม่จำกัดอยู่เพียงในรั้วมหาวิทยาลัย

 

 

นายวรพล รัตนพันธ์ รองประธานดำเนินการหลักสูตรเวฬา (VELA) และผู้จัดการทั่วไป บริษัท ดีกรีพลัส จำกัด (Degree Plus) กล่าวว่า Degree Plus รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมมือออกแบบหลักสูตรเวฬา (VELA) เพื่อส่งเสริม Lifelong Learning หรือการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยหลักสูตรการพัฒนาองค์ความรู้ทางการแพทย์และธุรกิจสุขภาพในกลุ่มผู้บริหารระดับสูง ซึ่งเป็นกลุ่มที่กำหนดทิศทางองค์กรและส่งผลต่อการขับเคลื่อนธุรกิจการแพทย์และสุขภาพของไทย โดยหลักสูตรนี้จะมอบประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งในห้องเรียน และสถานที่จริงทั้งในและต่างประเทศ เป็นตัวช่วยเร่งสปีดการยกระดับด้านสาธารณสุขและการแพทย์ใหม่ ๆ ของไทย สู่การเป็น Medical Hub ระดับอาเซียน”

นายวรพล กล่าวทิ้งท้ายว่า “Degree Plus เป็นบริษัทในเครือ LEARN Corporation ผู้นำด้าน Lifelong Learning EdTech ที่ให้ความสำคัญกับ Lifelong Learning ในทุกช่วงวัย โดยขณะนี้ Degree Plus อยู่ในขั้นตอนพัฒนาหลักสูตรพัฒนาบุคลากรกลุ่มต่าง ๆ ทั้งในระดับบริหาร ระดับกำหนดกลยุทธ์ หรือระดับปฏิบัติการ เพื่อให้ครอบคลุมและตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกช่วงวัย เพื่อตอกย้ำว่าการเรียนรู้ไม่จำกัดอยู่เพียงในรั้วมหาวิทยาลัย” ดูรายละเอียดหลักสูตร “เวฬา หรือ Vitality Enhancement & Longevity Academy (VELA)” ที่ Facebook: VELA – Vitality Enhancement & Longevity Academy