เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น

“เรามีความเชื่อมั่นว่ากลไกธุรกิจเพื่อสังคมสามารถเข้าถึงโรงเรียนทั่วประเทศ ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษาได้”

 

บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (LearnEducation) เป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ด้านการศึกษาของประเทศ ก่อตั้งในปี 2554  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เราได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาแก่โรงเรียนในประเทศไทยมาแล้วกว่า 5,000 โรงเรียน คิดเป็นจำนวนนักเรียนและครูกว่า 100,000 คน โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ ซึ่งมีเป้าหมาย คือ เพื่อให้เยาวชนไทยเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของนวัตกรรมและโลกปัจจุบัน

 

https://www.youtube.com/watch?v=opj5skuBY6Q

ปัจจุบัน LearnEducation ได้พัฒนารูปแบบนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้เพื่อครูและนักเรียน

มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เป็นสำคัญ

BLENDED LEARNING – ก้าวใหม่ของการศึกษาในยุคดิจิตอล การเรียนแบบผสมผสาน (Blended Learning)

นวัตกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน
เราเห็นความตั้งใจทุ่มเทของทีมงาน Learn Education ในการค้นคว้าวิจัย เพื่อให้เทคโนโลยีสามารถช่วยนักเรียนในเมืองและในต่างจังหวัดเข้าใจเนื้อหาบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น

เทรนครู ร่วมเคียงข้าง สร้างอนาคต

สถาบันอบรมพัฒนาครู เพื่อการเรียนรู้ของครูคนสำคัญในศตวรรษที่ 21 เพราะเราเชื่อว่าคุณครูคือต้นน้ำแห่งความสำเร็จของนักเรียนทุกคน เปิดอบรมหลักสูตรเพื่อครูไทยทุกคน ครอบคลุมทุกระดับชั้นและกลุ่มสาระวิชา


Website: TrainKru

WINNING AWARDS

Social Enterprise Awards by TSEO 2014 รางวัลชนะเลิศ Change Awards

โดย สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.)

DBS-NUS Social Venture Challenge Asia 2015

จัดโดยมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์และธนาคารดีบีเอสณ ประเทศสิงคโปร์ จาก 680 โครงการ ใน 30 ประเทศทั่วเอเชีย

รางวัลความเป็นเลิศด้านการศึกษา 2015

โดย iDA จากประเทศสิงคโปร์Website: LearnEducation