WE ARE LEARN: เพราะเราเชื่อว่า “การเรียนรู้” เปลี่ยนชีวิตคนให้ดีขึ้นได้

  คุณเชื่อในการเปลี่ยนแปลงไหม? ถ้าเชื่อ คุณว่าชีวิตคุณเปลี่ยนไปเพราะอะไรบ้าง? งานที่คุณทำ เพื่อนใหม่ที่คุณเจอ ?…