ถอดหลักสูตรการเรียนการสอนแบบ “Positive Education” (โรงเรียนสาธิตพัฒนา)


1.“Positive Education” คือ …
ระบบการเรียนรู้ตามความถนัดร่วมกับการใช้จิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) ผสมผสานร่วมกับการพัฒนาทักษะตามความชอบหรือความถนัดของนักเรียน วิเคราะห์ออกมาเป็นแผนการเรียนรู้ตามเป้าหมายรายบุคคล ควบคู่กับหลักสูตรวิชาการเข้มข้นจากออนดีมานด์ สถาบันกวดวิชาอันดับ 1 ของประเทศ  ผนวกกับเทคโนโลยีการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่จะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ในโรงเรียนอย่างเต็มประสิทธิภาพ สามารถแบ่งเวลาพักผ่อนและเวลาเรียนโดยไม่จำเป็นต้องเรียนเสริมนอกโรงเรียน


2.ครูผู้สอนพัฒนาแผนการเรียนการสอนที่เหมาะสมไปพร้อมๆกับนักเรียนแต่ละคน ออกมาเป็นแผนการเรียนตามเป้าหมายรายบุคคล (Individual Development Plan)
แผนการเรียนที่เกิดมาจากความชื่นชอบหรือความถนัดของตัวนักเรียนเอง นอกจากจะช่วยให้สามารถพัฒนาทักษะความถนัดเฉพาะบุคลลได้อย่างเต็มที่แล้ว ยังส่งผลดีต่ออารมณ์และความพร้อมในการเรียนรู้ของนักเรียนอีกด้วย 


3.ทักษะภาษาอังกฤษมาตรฐาน Cambridge ควบคู่ทักษะจำเป็นในศตวรรษที่ 21 
ในปัจจุบันภาษาอังกฤษสำคัญมาก โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม ใช้หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษมาตรฐาน Cambridge Assessment International Education เน้นให้สามารถนำภาษาอังกฤษไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง ควบคู่กับส่งเสริมทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

4.เพรียบพร้อมด้วย Facilities และเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
สุดท้ายคือเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้ในการเรียนการสอนนี้ เอื้อต่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์ผลงาน ของนักเรียน เพื่อให้เข้าถึงและเข้าใจกระบวนการเรียนรู้ในทักษะต่างๆ รวมถึงการปูพื้นฐานสู่ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงต่อไปในอนาคต
สำหรับท่านที่สนใจทำความรู้จักกับแนวทางการเรียนการสอนแบบ “Positive Education” สามารถเข้าเยี่ยมชมโรงเรียน และแนวทางการสอนของโรงเรียนสาธิตพัฒนาได้ในวันที่ 15 ก.พ. 63 เวลา 8.00-12.00 น. ลงทะเบียนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่ http://bit.ly/2RaZX6r พิเศษ! ท่านและบุตรหลานจะได้ร่วมกิจกรรมทำแบบทดสอบค้นหาตัวตนและความถนัดของตนเอง เพื่อทราบแนวทางอาชีพในอนาคตอีกด้วย