MicroLearning การเรียนรู้แบบใหม่ สั้น กระชับ นำไปใช้ได้จริง

เมื่อการเรียนออนไลน์เป็นเวลานานอาจทำให้ผู้เรียนรู้สึกเบื่อ หลุดโฟกัสกับสิ่งที่กำลังเรียนรู้ได้ง่าย ? ? จึงต้องมีความตื่นตัวในการเรียนรู้และรู้จักปรับตัวให้เหมาะสมกับผู้เรียน จนเป็นที่มาของการเรียนรู้ที่เรียกว่า Micro-Learning ? ??

 
Micro Learning คือ…                                           
การเรียนรู้ในระยะเวลาสั้น ๆ เน้นเนื้อหาที่กระชับและตรงประเด็น เพื่อช่วยพัฒนาความรู้และทักษะในเรื่องหนึ่ง ๆ โดยเฉพาะ ทำให้ผู้เรียนสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตหรือการทำงานจริงได้ รวมถึงทำให้ได้ความรู้ใหม่ ๆ สร้างแนวความคิดใหม่ เพื่อต่อยอดความรู้เดิมที่มีอยู่
 

หัวใจสำคัญของ Micro Learning                                                                                                     
การนำเสนอเนื้อหาหรือจัดการเรียนรู้แบบ Micro Learning มีองค์ประกอบสำคัญอยู่ 5 ข้อด้วยกัน คือ
– เนื้อหาสั้นกระชับ ตรงประเด็น ความยาวต่อคลิปไม่ควรเกิน 7 นาที 
– ภาษาเข้าใจง่าย ไม่เน้นวิชาการ ศัพท์เทคนิคมากเกินไป เพราะอาจเกิดความสับสน 
– มีขั้นตอนชัดเจน เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติตามได้ โดยไม่ต้องคิด วิเคราะห์ หรือตีความ
– แทรกความบันเทิง เนื้อหามีความสำคัญแล้ว ควรแทรกความบันเทิง อารมณ์ขัน ช่วยเพิ่มความน่าสนใจและดึงดูดให้อยากเรียนรู้ต่อมากขึ้น 
– เข้าถึงง่ายทุก Platform คนส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์มือถือเป็นหลัก เนื้อหาใน Micro Learning ควรออกแบบให้สามารถใช้งานได้ง่ายกับโทรศัพท์มือถือ รองลงมาเป็น Tablet, PC
 

เครื่องมือในการเรียนรู้ Micro Learning                                                                                                 
จะเน้นการเรียนรู้ด้วยตัวเอง (Self-Learning) ผ่านอุปกรณ์ Smart Phone, Notebook และ Wifi ลักษณะการเรียนรู้แบบ Micro – Learning เช่น

  • การเรียนรู้จากคลิปวีดิโอ
  • การเรียนรู้ด้วย Flash card
  • การเรียนรู้ผ่านทางสื่อ Social Media
  • การทำแบบทดสอบพร้อมเฉลยบน Online Test
  • การศึกษาจาก Podcast
  • การศึกษาจาก YouTube

การเรียนรู้แบบ Microlearning ถือว่าตอบสนองต่อธรรมชาติการเรียนรู้ของมนุษย์ได้ดี เพราะมนุษย์จะเรียนรู้ได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดในระยะเวลา 5-7 นาทีแรก จากนั้นจะค่อย ๆ ลดลง ดังนั้นการที่ Microlearning ช่วยทำให้เนื้อหามีขนาดที่เล็กและเหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละครั้ง จึงทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ง่ายและดีมากยิ่งขึ้นนั่นเอง ทั้งนี้ แนวคิดการเรียนรู้แบบ Microlearning ก็ยังสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบแผนการเรียนรู้ต่าง ๆ สำหรับผู้เรียนได้เหมือนกัน เพื่อให้สามารถถ่ายทอดเนื้อหาต่าง ๆ ไปสู่ผู้เรียนได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น