โครงการทุนเปลี่ยนชีวิต Life Changing Program

โครงการที่ผลักดันและให้โอกาสกับน้องวัยมัธยมปลายที่ขาดโอกาส ได้เข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม น้องที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการติวผ่านคอร์สเรียนออนไลน์จากสถาบันกวดวิชาที่มีชื่อเสียง อุปกรณ์การเรียน รวมถึงคำแนะแนวการศึกษา พร้อมปลูกฝังแนวคิดเรื่อง Pay It Forward จากรุ่นพี่และผู้เชี่ยวชาญมากมาย

ตลอดระยะเวลากว่า 3 ปี ที่โครงการนี้ได้เริ่มต้นขึ้น มีน้อง ๆ ในเข้าร่วมโครงการแล้วเกือบ 5,000 คน

ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยเหลือน้อง ๆ นักเรียนเท่านั้น ยังช่วยแบ่งเบาภาระให้ครอบครัว และช่วยยกระดับการเรียนรู้ในสังคมอย่างยั่งยืนอีกด้วย

ทุนเปลี่ยนชีวิตปี 3 รับสมัครแล้ววันนี้ – 31 ธ.ค. 65

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://www.learn.co.th/ทุนเปลี่ยนชีวิต/


โครงการทุนการศึกษาโรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม

โครงการที่คัดเลือกนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าเป็นนักเรียนโครงการพัฒนาพลเมืองโลก (Global Citizenship) จะได้รับทุนการศึกษารวมทั้งสิ้น 3 ปี โดยรวมทั้งค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา

Learn CSR School

อีกหนึ่งโครงการที่ Learn Corporation ทำเพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและสร้างอิมแพคให้สังคม โดยทุก ๆ 100 โรงเรียนที่ใช้บริการระบบ Online Blended Learning Solution เราจะส่งต่อให้อีก 15 โรงเรียนที่ขาดโอกาสได้ใช้ระบบ Online Blended Learning Solution โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพราะเราเชื่อว่านักเรียนทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน

TRAINKRU อบรมพัฒนาศักยภาพคุณครู

การอบรมและพัฒนาหลักสูตรคูปองครูอย่างมีคุณภาพ โดยมีครบทุกกลุ่มสาระวิชา ทุกระดับชั้นการศึกษา ตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ปัจจุบันมีผู้อบรมในระบบเทรนครูกว่า 19,000 คน ซึ่งการอบรมเทรนครูสามารถเลือกรูปแบบการอบรมได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการเรียนออนไลน์, เวิร์กชอป หรือผสมสื่อออนไลน์ก็ได้เช่นกัน


ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC)

การจัดการอบรมระบบดิจิทัลผ่านศูนย์ HCEC หรือ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศเป็นฐาน เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติและทักษะอาชีพ รวมถึงมีทักษะในด้านการพัฒนาระบบการเรียนเชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติตามทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนเพิ่มคุณภาพและยกระดับการสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการจัดการการเรียนการสอนให้กับครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษา


โครงการการพัฒนาหลักสูตร เพื่อการพัฒนาครูสู่การปลูกฝังคุณธรรมและธรรมาภิบาลในห้องเรียน

การจัดอบรมความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการสอนคุณธรรม จริยธรรม และการต่อต้านคอร์รัปชันให้กับคุณครูและเยาวชน โดยเน้นรูปแบบผสมสื่อออนไลน์ โดยการอบรมผ่านออนไลน์และเวิร์กชอป เพื่อให้เกิดความเข้าใจและตื่นตัวกับเรื่องการปลูกฝังคุณธรรมและธรรมาภิบาลในห้องเรียนมากขึ้น