Brain-based learning เมื่อสมองเป็นฐานของการเรียนรู้

Brain-based learning เมื่อสมองเป็นฐานของการเรียนรู้
 
คือ การนำความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวสมองมาใช้เป็นเครื่องมือในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพให้สูงสุด
 
“สมอง” จะเรียนรู้ได้ดีที่สุด เมื่อ….

  • ร่างกายพร้อม จิตใจพร้อม : ทานอาหารที่มีประโยชน์ พักผ่อนให้เพียงพอ สภาพแวดล้อมเหมาะสม ช่วยให้สมองจัดระเบียบสิ่งที่ได้เรียนรู้ได้อย่างดี
  • ถูกเร้าจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 รวมทั้งจิตใจ : สิ่งเร้าทำให้สมองตื่นตัวและจดจำได้ดี
  • อารมณ์สัมพันธ์กับการเรียนรู้ : อารมณ์ ความรู้สึก และทัศนคติมีผลต่อการเรียนรู้ ยิ่งมีความสุข ยิ่งเกิดการเรียนรู้ไม่จำกัด
  • เริ่มจากง่ายไปหายาก : สมองมักเรียนรู้จากสิ่งที่เข้าใจง่ายก่อนแล้วค่อยๆ เรียนรู้สิ่งที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นไป
  • Active Learning : การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง ลงมือทำเอง  = การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ