ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หนทางสู่โลกแห่งอนาคต (โรงเรียนสาธิตพัฒนา)

การประชุมร่วมกันของนักวิชาหลากหลายสาขาในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ข้อสรุปถึงทักษะที่จำเป็นต้องเรียนรู้และดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 3 ด้านหลักๆ มีอะไรบ้าง… มาดูกันเลย

1.กลุ่มทักษะขั้นพื้นฐาน (Foundational Literacies) 
เป็นทักษะที่เน้นเรื่องการปฏิสัมพันธ์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ทักษะด้านภาษา (Literacy) ทักษะด้านคำนวณ (Numeracy) ทักษะด้านการใช้เทคโนโลยี (ICT Literacy), ทักษะด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งรอบตัว (Scientific Literacy), ทักษะการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและวัฒนธรรม (Cultural & Civic Literacy),  และทักษะด้านจัดการการเงิน (Financial Literacy) ซึ่งเป็นทักษะที่ทุกคนต้องเรียนรู้และจำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวัน

2.กลุ่มทักษะด้านการจัดการปัญหา (Competencies)
ทักษะที่จะช่วยจัดการกับปัญหาหรือสิ่งที่เข้ามาท้าทายในชีวิต เพราะต้องเจอความซับซ้อนมากเท่าไหร่ก็ต้องใช้ทักษะเหล่านี้ในการจัดการแก้ไขปัญหา กลุ่มทักษะนี้จะเรียกย่อๆ ว่า “4C” คือ ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และแก้ปัญหาให้ถูกจุด (Critical Thinking) ทักษะความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ทักษะการสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่น (Communication & Collaboration) ซึ่งเป็นความสามารถที่คอมพิวเตอร์ยังทำแทนมนุษย์ไม่ได้! 

3.กลุ่มทักษะด้านลักษณะนิสัย (Character Qualities) 
สุดท้ายคือลักษณะนิสัย หรือทักษะที่คุณต้องใช้ เมื่อต้องอยู่ร่วมกันกับสังคมที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ คือ ความอยากรู้อยากเห็น (Curiosity) ความคิดริเริ่มอย่างสร้างสรรค์ (Initiative) ความอดทน (Persistence/Grit) ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) ความเป็นผู้นำ (Leadership) และ ความตระหนักถึงสังคมและวัฒนธรรม (Social & Cultural Awareness) เพราะความรวดเร็วของสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้คุณต้องก้าวตามให้ทัน และทักษะเหล่านี้จะทำให้คุณคิดและทำสิ่งต่างๆ ก่อนเสมอ และเป็นบุคคลที่มีประสิทธิภาพนั่นเอง
เมื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามามีบทบาทในการทำงานแทนมนุษย์ การพัฒนาความสามารถของตนเองให้อยู่รอดบนโลกในศตวรรษที่ 21 จึงเป็นเรื่องที่นิ่งนอนใจไม่ได้แล้วล่ะครับ โชคดีที่หลายๆ โรงเรียนเริ่มพยายามปรับหลักสูตรการสอนให้ทันกับยุคสมัย “โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม” ส่งเสริมทักษะจำเป็นในศตวรรษที่ 21 เพื่อส่งเสริมให้เด็กสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน รวมถึงปรับตัวให้เข้ากับสังคมและสภาพแวดล้อมนำไปสู่การประสบความสำเร็จอย่างมีความสุขของนักเรียน 

ธุรกิจทั้งหมดของ Learn Corporation คลิกที่นี่

อ่านบทความสาระน่ารู้อื่นๆ คลิกที่นี่

ติดตาม LEARN Corporation ได้ที่