MBTI คือ

MBTI คืออะไร รู้เขา-รู้เรา ผ่านสิ่งนี้ รับรองว่าทำให้เข้าใจกันและกันมากขึ้น

“ร้อยพ่อพันแม่” สำนวนนี้ยังใช้ได้ดีในปัจจุบัน เพราะมนุษย์มีความเป็นปัจเจกเฉพาะบุคคล ขนาดในครอบครัวเดียวกัน บุคลิกยังแตกต่างกัน เมื่อโตขึ้นสังคมก็มีความหลากหลายซับซ้อนมากขึ้น โดยเฉพาะสังคมในที่ทำงานที่อาจเกิดความเข้าใจผิดกันได้ง่าย หากเราไม่เข้าใจเขาและเข้าใจตนเอง

 

โชคดี! ที่ยุคนี้มี “MBTI” หรือที่รู้จักกันในชื่อว่า “แบบทดสอบบุคลิกภาพ” เครื่องมือที่ช่วยให้เราเข้าใจทั้งตนเองและผู้อื่น รู้เขา-รู้เราได้ง่าย ๆ ผ่านแบบทดสอบ คลิก

 

MBTI คืออะไร ???

MBTI หรือ Myers-Briggs Type Indicator คือ แบบทดสอบประเภทบุคลิกภาพที่ช่วยให้เราทำความเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล แบบทดสอบนี้ถูกพัฒนาขึ้นโดย Katharine C. Briggs และ Isabel Briggs Myers ซึ่งต่อยอดมาจากทฤษฎีของนักจิตวิทยาที่ชื่อ Carl Jung

แบบทดสอบ MBTI นี้จะแบ่งบุคคลออกเป็น 4 มิติ ด้วยกัน ได้แก่

 1.   เปิดเผย แสดงตัว (Extroversion) – เก็บตัว (Introversion)

Extroversion : ชอบสังคม พูดคุยได้กับทุกคน เข้ากับคนอื่นง่าย ชอบออกงานพบปะสังสรรค์

Introversion : ชอบอยู่กับตัวเอง สบายใจที่ได้อยู่ตามลำพัง อาจชอบงานสังคมหรือไม่ชอบก็ได้

 1.   ใช้ประสาทสัมผัส (Sensing) – หยั่งรู้ (iNtuition)

Sensing : รับข้อมูลด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้า อยู่กับปัจจุบันและความเป็นจริง ไม่ล่องลอยไปในอุดมคติ

iNtuition : ใช้สัญชาตญาณ ใช้ความรู้สึก หรือ ข้อมูลกลั่นออกมาเป็นสิ่งที่คาดเดา หรือ มีความคิดสร้างสรรค์ จนอาจล่องลอยในโลกจินตนาการ

 1.   ใช้ความคิด (Thinking) – ใช้ความรู้สึก (Feeling)

Feeling : ใช้ความรู้สึกในการตัดสินใจ เข้าอกเข้าใจความรู้สึกคนอื่น เน้นความสมานฉันท์

Thinking : ใช้ตรรกะความคิด เหตุผลมาก่อน มีหลักการ มีกฎ มีกระบวนการ ไม่ลำเอียง

 1.   ตัดสิน (Judgement) – รับรู้ (Perception)

Judging : ดำเนินชีวิตมีระเบียบแบบแผนเป็นขั้นตอน ควบคุมชีวิตของตนเองได้ดี ทำงานได้อย่างสมบูรณ์ในแต่ละเรื่อง ชอบใช้ชีวิตอย่างมีโครงสร้าง มีขั้นตอน

Perceiving : ไม่ยึดติดกับแบบแผน ยืดหยุ่นทางความคิด ปรับตัวไปตามสถานการณ์

 

Carl Jung ได้ใช้อักษร ทั้ง 8 ตัว คือ E I P S T F N J มาจัดเป็นชุด ชุดละ 4 ตัวอักษร ทำให้เกิดเป็นลักษณะบุคลิกภาพทั้งหมด 16 แบบ ดังนี้

 

 • INTJ (นักออกแบบ)

เป็นคนช่างจินตนาการ เด็ดขาด และมีความทะเยอทะยานสูง ช่างสังเกตและขี้สงสัย ค่อนข้างเก็บตัวและรักความเป็นส่วนตัวมาก

จุดแข็ง : ตัดสินใจได้ดี / เรียนรู้เร็ว

จุดอ่อน : มักคิดมาก ซับซ้อน 

 • INTP (นักตรรกะ)

เต็มไปด้วยความช่างคิดและความสร้างสรรค์ มักจะชอบอะไรที่เป็นแบบแผน ชื่นชอบการวิเคราะห์ จับผิด และหาหลักฐานมาตรวจสอบข้อเท็จจริงมากที่สุด

จุดแข็ง : แก้ปัญหาเก่ง / มีเป้าหมายชัดเจน

จุดอ่อน : ไม่ถนัดเข้าสังคม / ย้ำคิดย้ำทำ

 

 • ENTJ (ผู้บัญชาการ)

มีความเป็นผู้นำสูง เต็มไปด้วยความมั่นใจ และมักจะมีอิทธิพลต่อคนอื่นเสมอ ตัดสินใจอะไรอย่างเฉียบขาด ชัดเจน

จุดแข็ง : มีประสิทธิภาพการทำงานสูง / เต็มไปด้วยกลยุทธ์

จุดอ่อน : มั่นใจในตัวเองมากเกินไป / ใจร้อน 

 • ENTP (นักโต้วาที)

เต็มไปด้วยเชาวน์ปัญญาและไหวพริบ พวกเขาชื่นชอบข้อถกเถียงและการวิจารณ์ในประเด็นต่างๆ เป็นคนตรงไปตรงมา และชื่นชอบการเปรียบเทียบ

จุดแข็ง : ฉลาด / มีไหวพริบ / ช่างสังเกต

จุดอ่อน : ชอบถกเถียง / ไม่ค่อยแคร์ความรู้สึกคนอื่น

 • INFJ (ผู้แนะนำ)

มีความคิดเห็นที่ตรงไปตรงมา มีความเด็ดขาดและชัดเจน มีความเป็นมิตรและเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย ในขณะเดียวกันก็มีความเป็นตัวของตัวเองสูง เต็มไปด้วยเอกลักษณ์ ยากที่ผู้ใดจะเลียนแบบได้

จุดแข็ง : เข้าใจคนอื่น / มุ่งมั่นแน่วแน่

จุดอ่อน : คาดหวังสูง / หมดไฟง่าย

 • INFP (ผู้ไกล่เกลี่ย)

ค่อนข้างสุขุม เก็บตัวและเขินอาย เชื่อมั่นในความดี ใจกว้างและยืดหยุ่น เคารพและรับฟังทุกความคิดเห็นโดยไม่ตัดสินใคร มีความสามารถในการแสดงออก และการเจรจาสื่อสาร

จุดแข็ง : มองโลกในแง่ดี / เปิดกว้าง

จุดอ่อน : โลกสวย / ชอบแบกภาระไว้ที่ตัวเอง

 • ENFJ (ตัวเอก)

เปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นและมีเสน่ห์ หากเชื่อใจใครก็จะมอบความไว้วางใจให้อย่างเต็มที่จนบางครั้งก็มากเกินไป และมักแคร์ความรู้สึกคนอื่น

จุดแข็ง : เป็นผู้นำ / มีเสน่ห์ / น่าเชื่อถือ

จุดอ่อน : อารมณ์อ่อนไหว / แคร์ความเห็นคนอื่นเกินไป

 • ENFP (นักรณรงค์)

มักมองหาความท้าทายหรือทำอะไรสนุกๆ อยู่เสมอ มีความกระตือรือร้นและเต็มไปด้วย Passion สำหรับงานที่สนใจ และรู้จักวิธีผ่อนคลายตัวเองจากความเครียดได้เป็นอย่างดี คนบุคลิกประเภทนี้มักจะมีเพื่อนเยอะ เพราะเข้ากันได้กับทุกคนนั่นเอง

จุดแข็ง : เข้ากับคนอื่นง่าย / สื่อสาร เจรจาเก่ง

จุดอ่อน : ไม่ค่อยมีสมาธิ / อารมณ์อ่อนไหว

 • ISTJ (นักคำนวณ)

เป็นบุคลิกที่ไม่ชอบการคาดเดา แต่ชอบที่จะวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมรอบข้าง ตรวจสอบข้อเท็จจริง คิดถึงสิ่งที่เป็นไปได้มากกว่าแผนการที่ไกลตัว มักทำงานตรงเวลาเสมอ และไม่ชอบการทำงานไม่ทัน Deadline

จุดแข็ง : ใจเย็น / เก่งรอบด้าน / ตั้งใจทำงาน

จุดอ่อน : ดื้อ / ไม่ค่อยแสดงอารมณ์

 • ISFJ (ผู้ตั้งรับ)

รักพวกพ้องและเพื่อนฝูงเป็นอย่างมาก ชอบความปลอดภัยและมั่นคง เป็นผู้ให้อย่างแท้จริง ทุ่มเทและซื่อสัตย์ให้กับคนที่พวกเขาไว้ใจมากๆ มีความกระตือรือร้นและเต็มไปด้วยพละกำลัง ทุ่มเทให้การทำงานอยู่เสมอจนกว่างานนั้นจะบรรลุเป้าหมาย

จุดแข็ง : ไว้ใจได้ / อดทนสูง / กระตือรือร้น

จุดอ่อน : ไม่ค่อยแสดงอารมณ์ / ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง

 • ESTJ (ผู้บริหาร)

มีความสามารถในการตัดสินใจเป็นอย่างดี ความคิดเห็นนั้นผ่านการคิด วิเคราะห์มาแล้ว มีวิสัยทัศน์แต่ก็ยึดมั่นในหลักการที่ทำได้จริง แยกแยะออกได้ว่าอะไรสามารถทำได้ อะไรทำไม่ได้ อยู่กับข้อเท็จจริงและความเป็นจริงมากกว่าจินตนาการ

จุดแข็ง : ซื่อสัตย์ / ทำงานหนัก

จุดอ่อน : ไม่ค่อยยืดหยุ่น / ยึดมั่นในหลักการ

 • ESFJ (ผู้ให้คำปรึกษา)

มักชอบอยู่กับผู้คน และมักเป็นที่รัก ที่ชื่นชอบของคนหมู่มาก ด้วยความเป็นคนเข้าถึงง่าย เป็นมิตร และชอบสนับสนุนคนอื่น ทำให้พวกเขามักได้รับความไว้วางใจให้เป็นที่ปรึกษา และในด้านการทำงาน

จุดแข็ง : ซื่อสัตย์ / มีความรับผิดชอบสูง

จุดอ่อน : อารมณ์อ่อนไหว / กังวลง่าย

 • ISTP (ผู้เชี่ยวชาญ)

มีความหมกมุ่นสนใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นพิเศษ บางครั้งดูเป็นคนเข้าถึงได้ยาก มักจะไม่ค่อยพูดแต่จะลงมือทำจริง ซึ่งบางครั้งก่อให้เกิดปัญหาการลงมือทำอะไรที่เร็วจนเกินไป บางครั้งอาจคาดเดาอารมณ์ได้ยาก เพราะไม่ค่อยชอบแสดงออก รักอิสระและไม่ค่อยชอบทำตามกฎเกณฑ์

จุดแข็ง : แก้ปัญหาเก่ง / มีเหตุผล

จุดอ่อน : เบื่อง่าย / ไม่ชอบการผูกมัด

 • ISFP (นักผจญภัย)

ศิลปินเต็มตัว รักอิสระ และมักจะใช้ชีวิตอย่างมีสีสันและมีสไตล์อยู่เสมอ รักความสันโดษแต่ก็เป็นมิตร เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย ขณะเดียวกันก็มีบุคลิกที่คาดเดาไม่ได้ ปรับตัวเก่ง และค่อนข้างมีหลายบุคลิกเปลี่ยนไปตามสถานการณ์

จุดแข็ง : มีเสน่ห์ / เข้าใจผู้อื่น 

จุดอ่อน : รักสันโดษ / ชอบการแข่งขัน

 • ESTP (ผู้ประกอบการ)

มีสไตล์การใช้ชีวิตแบบสุ่มเสี่ยง ใช้ชีวิตกับปัจจุบันและก้มหน้าก้มตาลงมือทำ มีความสงบนิ่งท่ามกลางความวุ่นวาย ช่างสังเกตและจดจำรายละเอียดต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ชอบการแข่งขัน และไม่เชื่อในแบบแผนหรือกฎระเบียบ ชื่นชอบความท้าทาย

จุดแข็ง : มีเหตุผล / เข้าสังคมเก่ง / เป็นนักสู้

จุดอ่อน : ชอบแหกกฎ / ใจร้อน

 • ESFP (ผู้มอบความบันเทิง)

ชอบความสนุกสนาน เป็นคนสำคัญของกลุ่ม เป็นมิตร และเป็นที่รักของทุกคน  มีทักษะการเข้าสังคมเก่ง มีความสนใจกว้างขวาง ชีวิตเต็มไปด้วยสีสัน ความสนุก และไม่น่าเบื่อ ช่างสังเกตและมักจะอ่อนไหวกับอารมณ์ของผู้อื่นอยู่มากทีเดียว

จุดแข็ง : เข้ากับคนง่าย / เป็นที่รัก / มีเอกลักษณ์

จุดอ่อน : วางแผนระยะยาวไม่เก่ง / อ่อนไหวง่าย

 

LEARN Corporation ให้ความสำคัญของพนักงานทุกคน บุคลิกภาพของทุกคนจึงไม่ถูกปิดกั้นเพื่อดึงจุดแข็งของแต่ละคนถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานอย่างดีที่สุด สนใจร่วมงานกับเรา คลิก