LIFE CHANGING PROGRAM ทุนเปลี่ยนชีวิต ปี 5
โดย มูลนิธิเลิร์น

ร่วมกับพาร์ตเนอร์ด้านการศึกษา รับสมัครน้อง ๆ ที่ต้องการให้การศึกษาพลิกชีวิต พิชิตรั้วมหาวิทยาลัยเพื่อนักเรียน ม.ปลาย ที่เรียนดีและต้องโอกาสทางการศึกษา

สมัครทุนเปลี่ยนชีวิต

คลิก

วัตถุประสงค์

สนับสนุนเยาวชนไทยที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นและความฝัน ด้วยการกระจายเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ให้เข้าถึงเยาวชนที่ต้องการโอกาสและทุนทรัพย์อย่างเท่าเทียม สานต่อเจตนารมณ์ในการยกระดับการศึกษาของประเทศ เพื่อความสุขและความสำเร็จอย่างยั่งยืน

สิ่งที่ผู้รับทุนจะได้รับ

 • คอร์สเรียนจาก OnDemand, DA’VANCE, TCASter, Farose และ Premier Prep
 • การแนะแนวเพื่อศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยและอาชีพในอนาคต
 • กิจกรรมสร้างความเป็นผู้นำและส่งต่อสิ่งดี ๆ ให้ผู้อื่น
 • อุปกรณ์การเรียน (พิจารณาความความเหมาะสม)

คุณสมบัติ

1. เยาวชนไทยที่ศึกษาอยู่ในระดับ ม.4 ม.5 หรือ ม.6

2. ผลการเรียนอยู่ในระดับดี (GPAX 3.00 ขึ้นไป)

3. รายได้ครอบครัวไม่เกิน 30,000 บาท/เดือน

4. มีความเป็นผู้นำ จิตใจดี ชอบช่วยเหลือและส่งต่อสิ่งดี ๆ ให้ผู้อื่น

ขั้นตอนสมัครรับทุน

 1. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม พร้อมกับแนบหลักฐานประกอบการสมัครรับทุนเปลี่ยนชีวิต คลิก
 2. หลังจากกรอกใบสมัครในระบบครบถ้วนผู้สมัครจะได้รับอีเมลยืนยันผลการตรวจสอบข้อมูล
 3. ผู้สมัครจะได้รับอีเมลการสัมภาษณ์ผ่านระบบ VDO Interview โดยผู้สมัครจะต้องอัด VDO สัมภาษณ์ตามเวลาที่กำหนด

หลักฐานประกอบการสมัคร

 1. หนังสือรับรองจากผู้รับรอง ดาวน์โหลดเอกสาร คลิก
 2. สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
 3. สำเนาใบรับรองเกรดเฉลี่ยสะสมจนถึงภาคเรียนล่าสุด (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
 4. เอกสารแสดงรายได้/หนี้สิน ผู้ปกครอง ได้แก่
  4.1) ใบแจ้งเงินเดือน/สลิปเงินเดือน (ถ้ามี)
  4.2) หลักฐานการกู้ยืม (ถ้ามี)
  4.3) เอกสารการจ่ายภาษีเงินได้ (ถ้ามี)
 5. เอกสารวางแผนการเรียน Success Plan ซึ่งผู้สมัครวางแผนด้วยตนเอง คลิก

หมายเหตุ: หากไม่มีเอกสารข้อ 4.1-4.3 อย่างใดอย่างหนึ่ง ให้ถ่ายรูปผู้ปกครองขณะอยู่ในสถานที่ประกอบอาชีพเพื่อยืนยันแทนได้

เงื่อนไขหลังจากได้รับทุน

 1. มีการใช้คอร์สเรียนอย่างน้อย 40 % ภายในระยะเวลา 4 เดือน หากครบกำหนด 4 เดือนแล้ว คอร์สเรียนดังกล่าวยังไม่มีการใช้งานครบตามกำหนด ทางโครงการขออนุญาตเพิกถอนคอร์สดังกล่าว
 2. คอร์สเรียนที่ได้รับมีชั่วโมงการใช้งานที่จำกัดและมีกำหนดวันหมดอายุ ทั้งนี้คอร์สเรียนที่มอบให้ผู้รับทุนได้รับการประเมินแล้วว่ามีจำนวนชั่วโมงเพียงพอต่อการเรียนและทบทวนบทเรียน
 3. คอร์สเรียนที่ได้รับไม่สามารถโอนย้ายให้แก่บุคคลอื่น ได้ในทุกกรณี

*ทุนจากโครงการทุนเปลี่ยนชีวิตเป็นทุนให้เปล่า ไม่มีค่าใช้จ่ายและภาระผูกพัน โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์เพื่อสนับสนุนการศึกษาในภาคเรียนปัจจุบันเท่านั้น ไม่สามารถโอนย้ายคอร์สเพื่อนำไปใช้ในภาคเรียนหรือปีการศึกษาถัดไปได้*

A: ถ้าไม่มีเอกสารในรูปแบบทางการ นักเรียนสามารถส่งรูปภาพ หรือเอกสารประกอบ เช่น เอกสารกู้ยืม ภาพถ่าย เอกสารยืนยันการเสียภาษี หรือเอกสารรับรองจากครูประจำชั้น เพื่อประกอบการพิจารณาได้

A: ทุนเปลี่ยนชีวิตสนับสนุนการศึกษาสำหรับเยาวชนวัยมัธยมทุกคน ทั้งนี้ทุนฯ ที่จะได้รับขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละบุคคล เช่น สายศิลป์-คำนวณ สามารถเรียนคอร์สวิชาคณิตศาสตร์ได้

A: ทุนเปลี่ยนชีวิต เป็นทุนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดโครงการฯ

A: ทุนเปลี่ยนชีวิตสนับสนุนเยาวชนที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจเรียนอย่างสม่ำเสมอ โดยนักเรียนทุนฯ ควรรักษาผลการเรียนให้อยู่ในเกณฑ์ดีตลอดระยะเวลาการรับทุน หากพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ทางโครงการฯ สามารถระงับได้ทันที

A: ได้ ถ้านักเรียนไม่มีใบเกรด สามารถใช้ ปพ. 1 หรือเอกสารที่แสดงเกรดเฉลี่ยที่ทางโรงเรียนออกให้ได้

A: ถ้านักเรียนผ่านการคัดเลือกรอบแรก ทีมงานจะติดต่อกลับทางโทรศัพท์หรือ Line เพื่อนัดวันสัมภาษณ์ภายใน 7 วัน