เกี่ยวกับเรา - Learn Corporation

เกี่ยวกับเรา

เลิร์น คอร์ปอเรชั่น

องค์กรแห่งนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้แห่งแรก ที่นำเทคโนโลยีมาพัฒนาเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อตอบโจทย์คนทุกช่วงวัย เริ่มต้นธุรกิจในปี 2548 กับสถาบันกวดวิชา และพัฒนาเป็นธุรกิจเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ประเภทต่างๆ

ปัจจุบัน Learn Corporation มี 9 กลุ่มธุรกิจในเครือ กับพนักงานกว่า 1000 คน ทั่วประเทศ ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจให้เติบโตไปอย่างมั่นคง ขนานไปกับโลกที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว

Learn Corporation

ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้รอบด้าน ส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานด้วยเทคโนโลยี สภาพแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวก ประกอบกับความยืดหยุ่นที่ช่วยส่งเสริมการปรับตัวได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ และโลกปัจจุบันได้อย่างรวดเร็ว

2548

ก่อตั้งโรงเรียนกวดวิชา ที่ใช้ระบบ Computer แห่งแรกของไทย

2554

สร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อการเข้าถึง อย่างเท่าเทียม

2560

ต่อยอดธุรกิจเพื่อเข้าถึงกลุ่มคนทุกช่วงวัยและตอบโจทย์ความต้องการของคนรุ่นใหม่

2562

พัฒนาหลักสูตรโรงเรียนในระบบ เพื่อความสำเร็จของเด็กไทย อย่างเป็นรูปธรรม

2563

ต่อยอดธุรกิจด้วยทักษะที่จำเป็น และเข้าถึงได้ง่าย เพื่อการเรียนรู้อย่างเท่าเทียม

Company Founder
  • สาธร อุพันวัน

    ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  • สุธี อัสววิมล

    กรรมการบริหาร

  • ธานินทร์ ทิมทอง

    ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสร้างประโยชน์และคุณค่าทางสังคม