งานสัมมนาครู LearnEducation ประจำปี 2562

ภาพบรรยากาศงานสัมมนาครู LearnEducation ประจำปี 2562 หัวข้อ "21st Century Happy Learning Together ร่วมเคียงข้าง…


LearnEducation จัดสัมมนาครูประจำปี “Let’s have a better future together” รับมือไปด้วยกันปรับตัวให้ทันศตวรรษที่ 21

บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (Learn Education) กิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ด้านการศึกษา ในกลุ่ม…