ปันสุข ปันยิ้ม

จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ที่ผ่านมา ถือเป็นข้อพิสูจน์ความแข็งแกร่ง ความมีวินัย และน้ำใจของคนไทย โดย…