เอ็ม บี เค ร่วมกับ เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอบคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาสำหรับโครงการ 1,000 เครื่องนี้พี่ให้น้อง

คุณสาธร อุพันวัน  กรรมการบริษัท (CEO) และ คุณกรณ์ กวีกิจอำพน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น  จำกัด…