LEARN จับมือ ครุฯ จุฬาฯ ยกระดับคุณภาพวิชาการ ผลักดันมาตรฐานการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสังคมสู่สากล

LEARN Corporation ผู้นำด้าน Lifelong Learning EdTech ตระหนักถึงแนวทางการเรียนรู้ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว…