การ เรียน รู้

4 EdTech จาก LEARN Corporation ช่วยกระจายการเรียนรู้ที่มีคุณภาพสู่สังคม

ปัจจุบัน เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในวงการ การเรียนรู้ ไทยอย่างเต็มตัว เกิดการเรียนออนไลน์ทั่วประเทศ…