ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วิธีประกาศเชิญชวน การที่บริษัทฯ ชวนผู้ประกอบการทั่วไปที่มี คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ของบริษัท กำหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ…