LEARN Corporation จับมือ คณะวิทย์ฯ ม.มหิดล ลงนามบันทึกความเข้าใจ ในโครงการ “Mahidol Science Lifelong Academy” เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ให้ตอบโจทย์โลกยุคใหม่

นายสุธี อัสววิมล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสร้างสรรค์นวัตกรรม บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ ภายใต้โครงการ “Mahidol Science Lifelong Academy” เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้และส่งเสริมเรื่อง Lifelong Learning ให้ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่และความต้องการของตลาดแรงงานโลก โดยหลักสูตรจะครอบคลุมทั้งในรูปแบบ Online Courses, Workshop, Hybrid Courses สำหรับผู้เรียนทุกวัย ทั้งวัยเรียน วัยทำงาน วัยเกษียณ ตลอดจนลูกค้าองค์กร นอกจากนี้ ยังร่วมกันวางแผนการรับรองคุณภาพหลักสูตรต่าง ๆ ในรูปแบบการให้หน่วยกิตและการออกใบรับรอง เป็นการต่อยอดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้สู่อนาคตร่วมกัน

 

โดยในงาน มีตัวแทนจากบริษัทในเครือ LEARN Corporation ได้แก่ คุณวรพล รัตนพันธ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ดีกรีพลัส จำกัด (Degree Plus), ดร.ธีระยุทธ บุญมา หัวหน้าฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท เลิร์น แล็บ จำกัด (TCASter), คุณธีรพงษ์ สิขเรศตระกูล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เลิร์น แล็บ จำกัด (TCASter) และตัวแทนจากมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนานักศึกษา ร่วมเป็นพยานในพิธีลงนาม

 

 

นายสุธี อัสววิมล กล่าวว่า “LEARN Corporation มีโปรดักต์ในเครือที่ตอบโจทย์ทุกวัย หรือที่เรียกว่า Lifelong Learning Ecosystem เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทั้งทักษะวิชาการและทักษะการใช้ชีวิต ครอบคลุมตั้งแต่วัยเรียนตลอดจนวัยทำงาน การร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ LEARN Corporation และ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ผนวกกับความเชี่ยวชาญเฉพาะทางพัฒนาหลักสูตรเพื่อโลกยุคใหม่ โดยในอนาคตเราจะพยายามพัฒนาและต่อยอดหลักสูตรที่ตรงใจคนรุ่นใหม่ให้ทั่วถึงและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมให้สังคมไทยในอนาคตเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างไม่สิ้นสุด