LEARN Corporation คว้ารางวัล The Best HR Tech and Analytics จากเวที People Management Award 2022

นายนนทกร ช่อสีดำ Chief Academic Officer และหัวหน้าคณะผู้บริหารสายงาน People & Organization Strategy จาก LEARN Corporation เข้ารับรางวัล The Best HR Tech and Analytics (รางวัลสุดยอดองค์กรบริหารคนดีเด่น) โดยสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) เป็นรางวัลเพื่อยกย่องและชื่นชมองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยส่งเสริมให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ เกิดความคล่องตัว รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อช่วยในการตัดสินใจ และดำเนินนโยบายที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการคนขององค์กรทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

 

 

 

นอกจากนี้ นายกฤษณ์​ สุวรรณวลัยกร Senior Head of People Growth & Experience จาก LEARN Corporation ได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ The Best HR Tech and Analytics กับตัวแทนจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อแบ่งปันแนวทางการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการคนในองค์กรอีกด้วย

 

 

เวที People Management Award 2022 โดยสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการบริหารงานด้านบุคคลในองค์กร สนับสนุนให้องค์กรต่าง ๆ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริหารคนควบคู่กับการบริหารองค์กรเพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืน