LEARN จับมือ ครุฯ จุฬาฯ ยกระดับคุณภาพวิชาการ ผลักดันมาตรฐานการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสังคมสู่สากล

LEARN Corporation ผู้นำด้าน Lifelong Learning EdTech ตระหนักถึงแนวทางการเรียนรู้ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงส่ง OnDemand และ Learn Education บริษัทในเครือฯ ร่วมมือกับภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พัฒนางานด้านวิชาการให้มีคุณภาพทัดเทียมนานาชาติ และเกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับผู้เรียน

นายนนทกร ช่อสีดำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายวิชาการ บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารงานด้านวิชาการและเป็นตัวแทนจาก บริษัท ออนดีมานด์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด และบริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ร่วมกับรองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงนามบันทึกความเข้าใจ “ความร่วมมือทางวิชาการ” เพื่อร่วมกันพัฒนาและยกระดับองค์ความรู้ทางวิชาการระหว่างองค์กร สร้างพื้นที่ฝึกประสบการณ์การเรียนรู้แก่นิสิตนักศึกษา และเกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน ตลอดจนสนับสนุนให้นักวิชาการได้พัฒนางานวิจัยหลักสูตรการศึกษาให้เทียบเท่าสากล โดยแบ่งเป็นความร่วมมือ 3 ด้าน ได้แก่

  1. ด้านวิชาการ – สนับสนุนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ อัปเดตเทคโนโลยีการเรียนรู้และข้อมูลวิชาการ พร้อมกับเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรและงานวิชาการร่วมกัน
  2. ด้านการส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนและนิสิตนักศึกษา – สนับสนุนการศึกษาดูงานระหว่างองค์กร การฝึกงานของนิสิตนักศึกษา หรือการแลกเปลี่ยนวิทยากรระดับองค์กร เพื่อสร้างการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง ผลักดันให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการวิเคราะห์และต่อยอดได้
  3. ด้านการวิจัยและการพัฒนาองค์ความรู้ – ร่วมพัฒนางานวิจัยทางวิชาการหรือนวัตกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เครื่องมือ ฐานข้อมูล และพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อผลลัพธ์งานวิจัยที่มีคุณภาพตรงกับแนวทางการเรียนรู้ในปัจจุบัน

นอกจากนี้ ในช่วงต้นโครงการ OnDemand ยังได้ร่วมมือกับ ศูนย์ทดสอบและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ ที่อยู่ภายใต้การดำเนินงานของภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เริ่มทำโครงการวิจัยในหัวข้อ “การวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบและแบบทดสอบรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย” เพื่อประเมินคุณภาพข้อสอบที่จะนำไปใช้กับผู้เรียนของ OnDemand ทั้งแบบภาพรวมและแบบรายข้อ ตลอดจนนำข้อมูลที่ได้มาใช้จัดชุดข้อสอบ เพื่อให้ได้ข้อสอบที่สามารถวัดผลผู้เรียนได้ตรงกับวัตถุประสงค์ มีคุณภาพตามหลักวิชาการ สอดคล้องกับแนวทางการเรียนรู้แบบสากล

LEARN จับมือ ครุฯ จุฬาฯ ยกระดับคุณภาพวิชาการ ผลักดันมาตรฐานการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสังคมสู่สากล
LEARN จับมือ ครุฯ จุฬาฯ ยกระดับคุณภาพวิชาการ ผลักดันมาตรฐานการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสังคมสู่สากล

นายนนทกร ช่อสีดำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายวิชาการ บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ปัจจุบันการพัฒนาการศึกษาให้ตอบโจทย์ผู้เรียนและมีคุณภาพทัดเทียมนานาชาติ ต้องอาศัยองค์ประกอบหลายอย่าง LEARN Corporation จึงผลักดันความร่วมมือระหว่างภาครัฐฯ และเอกชนเพื่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม การพัฒนางานวิชาการในครั้งนี้ เราได้รับความร่วมมือจากภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิชาการระดับประเทศ ร่วมกันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการศึกษา ที่จะช่วยต่อยอดการเรียนรู้ทั้งในระดับองค์กร ส่งต่อถึงระดับบุคคลและสังคม อีกทั้งยังเป็นการร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยให้ทัดเทียมสากลต่อไป” ติดตามเทคโนโลยีการเรียนรู้และหลักสูตรวิชาการคุณภาพจาก LEARN Corporation และบริษัทในเครือได้ที่ www.learn.co.th