Code Genius ในเครือ LEARN จัดแข่งขัน Scratch รุ่นเยาว์ ในงาน “National Scratch Competition 2022” ส่งเสริมทักษะ Coding ในเยาวชนไทย

Code Genius สถาบันสอน Coding สำหรับเด็กอันดับ 1 ของไทย ในเครือบริษัท  เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้าน Lifelong Learning EdTech จัดงาน National Scratch Competition 2022 หรือ การแข่งขันเขียนโปรแกรม Scratch ระดับชาติ ประจำปี 2565 กิจกรรมแข่งขัน Coding สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ไม่เกินชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้เยาวชนไทยสนใจทักษะวิทยาการคำนวณมากขึ้น เพราะทักษะวิทยาการคำนวณถือเป็นทักษะพื้นฐานของการแก้ปัญหาและการพัฒนาความคิดอย่างเป็นระบบ โดยกิจกรรมนี้จะช่วยส่งเสริมให้เยาวชนมีกระบวนการคิดและแก้ไขปัญหาทัดเทียมระดับนานาชาติ และปลูกฝังให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

 

 

 

คุณสิริรวินท์ วุฑฒินันท์ ประธานเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน และผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจสถาบันโค้ดจีเนียส ในเครือบริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “Code Genius และ LEARN Corporation ให้ความสำคัญกับ Lifelong Learning หรือการเรียนรู้อย่างไม่สิ้นสุดในทุกช่วงวัย เราพยายามพัฒนานวัตกรรม EdTech เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย ซึ่งการแข่งขันนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเขียนโปรแกรมด้วย Scratch ในระดับประถมศึกษาโดยเฉพาะ สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณที่เน้นให้ทักษะ Coding เป็นทักษะที่สำคัญแห่งศตวรรษที่ 21 ที่เทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทสำคัญ และเป็นการคัดสรรนักเรียนที่มีความสามารถด้านการ Coding เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา Coding ในประเทศไทยให้ทัดเทียมนานาประเทศ การฝึกฝนทักษะการเขียนโปรแกรมของนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าแข่งขันเองแล้ว ยังช่วยกระตุ้นให้เยาวชนไทยเกิดความตระหนักและตื่นตัวที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับวิชาการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี เรื่องของทักษะการเขียนโปรแกรม ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ เพราะจะเป็นการช่วยให้เยาวชนไทย สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างชาญฉลาด และยังสามารถสร้างเทคโนโลยีเป็นของตนเองเพื่อส่วนรวมในอนาคตได้ อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นนักเรียน ผู้ปกครอง ให้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการศึกษา Coding”

 

 

LEARN Corporation และบริษัทในเครือ มุ่งมั่นสนับสนุนให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ จึงต่อยอดธุรกิจ EdTech จนเกิดเป็น Lifelong Learning Ecosystem ครอบคลุมทุกช่วงวัย โดยงาน “National Scratch Competition 2022 by Code Genius” นี้ มีเยาวชนจากทั่วประเทศสมัครการแข่งกันกว่า 200 คน และ LEARN Corporation ร่วมเป็นผู้สนับสนุนการแข่งขันเป็นปีที่ 2 เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนไทยมีกระบวนการคิดและแก้ไขปัญหาทัดเทียมระดับนานาชาติ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาศักยภาพเยาวชนสู่สังคมในอนาคตต่อไป