เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จับมือ ธนาคารแห่งประเทศไทย มอบห้องเรียน Blended Learning Solution

นายธานินทร์ ทิมทอง ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด(Learn Education) กิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ด้านการศึกษา ในกลุ่ม เลิร์นคอร์ปอเรชั่น จำกัด พร้อมด้วย ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย, ไพบูลย์ กิตติศรีกังวาน รองผู้ว่าการด้านบริหาร ธนาคารแห่งประเทศไทย, ดิชา คงศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร และปิยะธิดา เกษสุวรรณ รักษาการหัวหน้างานนิเทศศึกษา กรุงเทพมหานคร ร่วมส่งมอบห้องเรียน LearnEducation (Blended learning solution)

มอบห้องเรียน

Blended Learning Solution

พร้อมคอมพิวเตอร์จำนวน 30 ชุด และห้องสมุด อุปกรณ์กีฬา ให้กับ โรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราเขตดุสิต กรุงเทพ เพื่อใช้ในการพัฒนาการศึกษาให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์เด็กเล็กและศูนย์สุขภาพชุมชน โดยมีกชกร อุดมพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันก่อน (10 พ.ย. 61)