ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


วิธีประกาศเชิญชวน การที่บริษัทฯ ชวนผู้ประกอบการทั่วไปที่มี คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ของบริษัท กำหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ การซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป กระทำได้ 2 วิธี ดังนี้
1.2 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คือ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 1,000,000 บาท โดยเป็นการซื้อหรือจ้างที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่มีความซับซ้อน มีเทคนิคเฉพาะ หรือเป็น สินค้าหรืองานบริการที่ไม่ได้กำาหนดไว้ในระบบข้อมูลสินค้า (e-catalog) โดยให้ดำเนินการในระบบประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด
1.3 วิธีสอบราคาคือ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ให้กระทำได้กรณีที่พื้นที่มีข้อจำกัดในการใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต หรือ ผู้ประกอบการในพื้นที่ยังไม่สามารถเสนอราคา ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้จัดส่งซองประมูล
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง
1. พิจารณาจากผู้เสนอราคาถูกต้อง ตรงตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนด
1.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจ การซื้อ/การจ้างดังกล่าว
1.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของราชการและได้แจ้งเวียน รายชื่อแล้ว
1.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และหรือต้องไม่เป็น ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ทำหน้าที่จัดซื้อ จัดจ้าง
1.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้นเอกสารการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ผู้เสนอราคา ยื่นในนาม นิติบุคคล เอกสารมีดังนี้
หนังสือรับรองบริษัท หรือ หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์
ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ. 20) (ถ้ามี)
ผลงานที่ผ่านมา
ผู้เสนอราคา ยื่นในนาม บุคคลธรรมดา เอกสารมีดังนี้
บัตรประชาชน
ผลงานที่ผ่านมา