LEARN จัดทัพบุกตลาดอินเตอร์

LEARN จัดทัพบุกตลาดอินเตอร์ ดันแนวคิดพลเมืองโลก พัฒนาศักยภาพคนไทยสู่ระดับสากล

LEARN Corporation ผู้นำด้าน Lifelong Learning EdTech ผนึกกำลัง 4 ธุรกิจในเครือฯ บุกตลาดการเรียนรู้ภาคอินเตอร์ มุ่งพัฒนาแนวความคิดและทัศนคติสู่การเป็นพลเมืองโลก ผ่านโอกาสสัมผัสประสบการณ์จริงกับสถาบันชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ เพื่อผลักดันศักยภาพคนไทยให้ทัดเทียมนานาชาติ

LEARN Corporation เจ้าของกลุ่มธุรกิจ EdTech (Education Technology) หรือเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้สำหรับทุกวัย ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสังคมด้วยการเรียนรู้ ส่งเสริมแนวคิดการเป็นพลเมืองโลก (Global Citizen) ทั้งในเชิงการพัฒนาความคิด สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อปลูกฝังทัศนคตินึกคิดถึงส่วนรวม การเคารพและเข้าใจผู้อื่น จึงผลักดันกลุ่มธุรกิจ Out – School หรือกลุ่มพัฒนาการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่อาชีพ ดำเนินงานโดยผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้าที่มีประสบการณ์กับสถาบันชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้ 4 ธุรกิจในเครือฯ ได้แก่

  1. Ignite by OnDemand – ให้บริการหลักสูตรพัฒนาความรู้และให้คำปรึกษาที่ครอบคลุมทุกมหาวิทยาลัย สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อมหาวิทยาลัยนานาชาติในประเทศไทย เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนสามารถทำข้อสอบได้อย่างมั่นใจ
  2. Premier Prep by OnDemand – ให้บริการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียน ด้วยหลักสูตรปูพื้นฐาน Academic English หรือภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับเตรียมศึกษาต่อ พร้อมหลักสูตรสำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตลอดจนหลักสูตรเพื่อสอบแข่งขันชิงทุนการศึกษา
  3. APPA – ให้บริการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ค้นหาตัวตนและความชอบผู้เรียน ผ่านโปรแกรม Camp หรือกิจกรรมระยะสั้น และโปรแกรม Thematic Camp หรือกิจกรรมเฉพาะความสนใจ โดยเป็นหลักสูตรที่ผู้เรียนจะได้เรียนและทำกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ
  4. EduSmith – บริการให้คำปรึกษาสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ตั้งแต่การวางแผน เตรียมตัวสอบ ตลอดจนแนะนำมหาวิทยาลัยชั้นนำที่เหมาะกับผู้เรียน

หลักสำคัญในผลักดันธุรกิจเพื่อพัฒนาความสามารถและส่งเสริมศักยภาพคนไทยในครั้งนี้ คือการร่วมกันพัฒนาสินค้าและบริการที่ช่วยส่งเสริมแนวคิดการเป็นพลเมืองโลกหรือทัศนคติแบบสากล ควบคู่กับการยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง คำนึงถึงสิ่งที่ผู้เรียนต้องการพัฒนาอย่างแท้จริง พร้อมจัดสรรหลักสูตรที่แก้ไขสาเหตุอย่างตรงจุด เช่น หลักสูตรค้นหาความถนัดหรือความชอบผ่านการร่วมกิจกรรมกับสถาบันในต่างประเทศ หลักสูตรส่งเสริมการเข้าศึกษาต่อในสถาบันนานาชาติ หลักสูตรเฉพาะที่ตรงกับเป้าหมายของผู้เรียนรายบุคคล ตลอดจนหลักสูตรปูพื้นฐานทักษะภาษาอังกฤษ เป็นต้น โดย 4 ธุรกิจดังกล่าว จะให้บริการเสมือนรวมกันเป็นหนึ่งเดียว สอดคล้องกับความต้องการที่หลากหลายของผู้เรียนและเพื่อประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการเข้ารับบริการ

LEARN จัดทัพบุกตลาดอินเตอร์

นายสาธร อุพันวัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “จากปัญหาการเรียนรู้ในไทย LEARN คือบริษัท EdTech ที่ปรับตัวอย่างต่อเนื่อง ด้านการพัฒนาความสามารถและส่งเสริมศักยภาพคนไทย เราให้ความสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ จึงผลักดันแนวคิดพลเมืองโลกผ่านกลยุทธ์รวบกลุ่มธุรกิจการเรียนรู้ภาคอินเตอร์ให้ทำงานร่วมกัน ตั้งแต่ขั้นตอนการปรับบริการ จัดสรรหลักสูตร ตลอดจนการประสานงานให้สอดคล้องเพื่อให้ทีมงานเห็นภาพรวมเดียวกัน อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับความเข้าถึง เข้าใจ และผลลัพธ์ที่ดีที่สุดของนักเรียนและผู้ปกครองเพื่อคงคุณภาพมาตรฐานการบริการควบคู่กัน โดยเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมการเป็นพลเมืองโลกของผู้เรียน นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพคนไทยและยกระดับสังคมให้เป็นสังคมคุณภาพทัดเทียมนานาชาติ”

LEARN จัดทัพบุกตลาดอินเตอร์