เลิร์น โอ ไลฟ์

Learn O Life ผู้นำนวัตกรรมด้านการค้นหาตนเองผ่านหลักสูตรและเครื่องมือแนะแนวเพื่อให้อนาคตเป็นสิ่งที่กำหนดได้ด้วยตัวเอง

การค้นหาตนเองเพื่อพัฒนาจุดแข็ง และทักษะที่เหมาะสมกับตัวตน จำเป็นต่อการกำหนดเป้าหมายในชีวิตและการวางแผนในการเรียน Learn O Life จึงตั้งใจอยากให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักตัวตน และสามารถพัฒนาตัวเองไปสู่ความสำเร็จที่ออกแบบเองได้ โดยเน้นการนำทฤษฎีทางจิตวิทยามาประยุกต์ และออกแบบการเรียนรู้ให้ง่ายต่อการเข้าใจ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาตัวเองสู่อาชีพแห่งความสุขในอนาคต 

ไม่เพียงแต่กิจกรรมสำหรับวัยเรียน Learn O Life ยังพัฒนาหลักสูตรอื่นๆ สำหรับผู้ปกครอง โรงเรียน และครู เพื่อช่วยผสานพลังให้เด็กๆ ทุกคนพัฒนาตนเองไปสู่ความสำเร็จ และได้เป็นตัวเองในแบบที่ดีที่สุด 

หลักสูตรจาก Learn O life ได้รับการตอบรับมากกว่า 200 โรงเรียนทั่วประเทศ นักเรียนที่เรียนมีค่าเฉลี่ยวุฒิภาวะในการเลือกอาชีพ หรือ Career Maturity Inventory (CMI) สูงขึ้นถึง 21.4% จนเด็กมีวุฒิภาวะในการเลือกอาชีพทัดเทียมนานาชาติได้