7 หลักสูตร Blended Education จาก Learn education

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันและการทำงานมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้สถาบันการศึกษาต่างๆ หันมาให้ความสำคัญและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้เหมาะสมและตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งที่ Learn Education ก็เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมการศึกษา ที่ไม่หยุดพัฒนาทั้งเนื้อหาวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนและคุณครูทุกท่านให้สามารถ “เรียนที่ไหน เมื่อไหร่ ก็เรียนได้ ผ่านรูปแบบของ Blended Learning หรือ การเรียนรู้แบบผสมผสานทั้ง 7 หลักสูตรนี้ 

 


1. Math & Science
หลักสูตรเนื้อหาพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่มี Education Tools ให้กับครู ทั้งไฟล์เรียน หนังสือเรียน แบบฝึกหัด รวมถึงโปรแกรม software ต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
สำหรับระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
ประกอบด้วย
1.Digital Content & Textbooks : ไฟล์เรียน หนังสือเรียน แบบฝึกหัด และคู่มือครู
2.Software & Assessment
3.Teacher Training & Implementation

 


2. Basic Math
หลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีพื้นฐานวิชานี้ไม่แข็งเรงมากนัก และต้องการเสริมสร้างตั้งแต่ระดับพื้นฐาน เพื่อปรับปรุงทักษะให้สามารถต่อยอดการเรียนตามระดับชั้นได้ต่อไป 
สำหรับระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1
ประกอบด้วย
1.Digital Content & Textbooks : ไฟล์เรียน หนังสือเรียน แบบฝึกหัด และคู่มือครู
2.Software & Assessment Teacher
3.Training & Implementation

 


3. ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้านของนักเรียน (ฟัง พูด อ่าน เขียน) เพื่อช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษสร้างทัศนคติที่ดี และยังสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ โดยมีตัวช่วยสำหรับคุณครู เพื่อใช้ในการประเมินการเรียนสอน
สำหรับระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5-6
ประกอบด้วย
สำหรับนักเรียน : หนังสือเรียน แบบฝึกหัด และบทเรียนวิดีโอ
สำหรับคุณครู : คู่มือครู แบบฝึกหัดเสริม ไฟล์สำหรับฝึกฟัง และโปสเตอร์

 


4. English for TCAS
เนื้อหากลุ่มวิชาภาษาอังกฤษที่จำเป็นทั้งหมดในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย (O-NET ภาษาอังกฤษ GAT ภาษาอังกฤษ และวิชาสามัญภาษาอังกฤษ) 
สำหรับระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
คอร์สเรียน : คอร์สแข่งขัน English for TCAS
ประกอบด้วย
1.Digital Content & Textbooks : ไฟล์เรียน(เนื้อหา + ตะลุยโจทย์) หนังสือเรียน คู่มือครู และแผนการเรียนสำหรับครู
2.ติวสด 1 ครั้ง (3 ชั่วโมง)
3.จำลองสนามสอบ (Mock up)
4.Software & Assessment
5.Teacher Training & Implementation

 


5. O-NET ป.6 และ ม.3
ตัวช่วยการเรียนรู้สำหรับโรงเรียนที่ต้องการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นกับผู้ปกครองและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่โรงเรียน
สำหรับระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่  3
คอร์สเรียน: คอร์สแข่งขัน O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ
ประกอบด้วย
1.Digital Content & Textbooks : ไฟล์เรียน (เนื้อหา + ตะลุยโจทย์) หนังสือเรียน คู่มือครู และแผนการเรียนสำหรับครูและ Student journey
2.Software & Assessment
3.Teacher Training & Implementation

 


6. CODING
หลักสูตรพัฒนาทักษะด้านวิทยาการคำนวณ เน้นกิจกรรมที่ช่วยเพิ่มทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สร้างความเข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
สำหรับระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5-6
ประกอบด้วย
1.Digital Content & Textbooks : ไฟล์เรียน หนังสือเรียน แบบฝึกหัด และคู่มือครู
2.Software & Assessment
3.Teacher Training & Implementation

 


7. Lab for School
หลักสูตรการเรียนรู้สำหรับโรงเรียนที่ต้องการให้นักเรียนได้เห็นการทดลองจริง ฝึกการคิด วิเคราะห์ และสามารถนำไปปรับใช้ในการทำข้อสอบ O-NET ได้
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3
คอร์สเรียน : คอร์สการทดลองเพื่อวิเคราะห์ข้อสอบ O-NET
ประกอบด้วย
1.Digital Content & Textbooks : ไฟล์เรียน หนังสือเรียน และคู่มือครู
2.Software & Assessment
3.Teacher Training & Implementation

อ่านบทความสาระน่ารู้อื่นๆ คลิกที่นี่

ติดตาม LEARN Corporation ได้ที่