6 ประเภทโรงเรียน ความแตกต่างที่พ่อแม่ต้องรู้


1. โรงเรียนรัฐบาล
โรงเรียนที่เป็นอีกหนึ่งที่ตัวเลือกที่ดีสำหรับคุณพ่อคุณแม่ เพราะทั้งกฎระเบียบที่ค่อนข้างเข้มงวดตั้งแต่เรื่องทรงผมและเครื่องแบบ ที่จะช่วยฝึกวินัยและความเป็นระเบียบให้ลูกของคุณ เรียนรู้สังคมที่หลากหลาย ตลอดจนการเรียนการสอนที่เข้มข้นไม่แพ้โรงเรียนประเภทอื่น รวมถึงค่าเทอมที่ถือว่าย่อมเยาว์อีกด้วย


2. โรงเรียนสองภาษา
โรงเรียนลูกครึ่งที่มีการเรียนเหมือนโรงเรียนไทยแทบทุกอย่าง ที่แตกต่างคือมีการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งแต่ละโรงเรียนก็จะมีสัดส่วนในการสอนภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันออกไป แต่ที่เห็นได้ชัด คือ เด็กจะได้เรียนกับเจ้าของภาษาจริง ฝึกทักษะพูด อ่าน เขียนอย่างจริงจัง ซึ่งถือว่าเป็นทางเลือกให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่อยากให้ลูกได้ทั้งภาษา และมีความเป็นไทยอยู่ในบางวิชา


3. โรงเรียนสาธิต
โรงเรียนที่เป็นได้ทั้งรัฐบาลและเอกชน ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยที่อยู่ในสังกัด โรงเรียนสาธิตจะมีการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ๆ และวิธีคิดนอกกรอบ ทั้งยังเป็นโรงเรียนที่มีตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยม มีกิจกรรมในโรงเรียนให้เข้าร่วมมากมาย สภาพแวดล้อมที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการแก่เด็กอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย


4. โรงเรียนคาทอลิก
โรงเรียนที่มีพื้นฐานทางด้านศาสนา  จึงมีลักษณะเฉพาะที่นำเอาพื้นฐานความเชื่อศาสนามาประยุกต์เข้ากับวัฒนธรรมในการพัฒนาบุคลิกภาพ เน้นให้นักเรียนมีระเบียบวินัย รู้จักบังคับตนเอง และเตรียมความพร้อมทั้งการวางตัว การเข้าสังคมหรือการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม สำหรับเรื่องวิชาการก็เข้มข้น บวกกับเป็นโรงเรียนที่มีพื้นฐานเป็นศาสนาคริสต์ ทำให้คุณพ่อคุณแม่มั่นใจได้ว่าทักษะพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษของลูกดีแน่นอน


5. โรงเรียนทางเลือก
คือโรงเรียนที่เป็นอิสระจากการควบคุมของรัฐบาล ระบบการศึกษาจึงแตกต่างกับระบบหลัก โดยเน้นการเรียนเชิงปฏิบัติ การเรียนนอกห้อง และกิจกรรมหลากหลายมากกว่า โดยปรับการเรียนการสอนที่ให้ทั้งความสุขและการเรียนรู้ควบคู่กันไปด้วย เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ


6. โรงเรียนนานาชาติ
โรงเรียนที่อ้างอิงหลักสูตรของต่างชาติเป็นหลัก เช่น อเมริกัน อังกฤษ หรือออสเตรเลีย มีการเรียนเหมือนประเทศเจ้าของหลักสูตร แต่ยังมีเรียนวิชาภาษาไทยเป็นวิชาบังคับอยู่ ซึ่งครูส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติเป็นหลัก ทำให้ทักษะด้านภาษาอังกฤษของลูกคุณดีมากแน่นอน เพราะเรียนรู้จากเจ้าของภาษาโดยตรง  เน้นกระบวนการที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามช่วงพัฒนาการของเด็ก แต่การเรียนในโรงเรียนนานาชาติ ลูกอาจจะซึมซับค่านิยม ประสบการณ์ความเป็นตะวันตกของเพื่อนและครูต่างชาติที่จะส่งผลต่อความประพฤติและความคิดได้ ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ต้องยอมรับ และพร้อมที่จะส่งเสริมและปลูกฝังความเป็นไทยให้ลูกของคุณเรียนรู้ควบคู่กันไปด้วย
โรงเรียนแต่ละประเภทก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ และลูกของคุณว่าเหมาะสม หรือต้องการการเรียนการสอนแบบไหน ทั้งด้านค่าใช้จ่าย วิชาการ กิจกรรม และสภาพแวดล้อมนั้นเอง