3 อุปสรรคฉุดรั้งการศึกษาไทย – Tie-in Wake up education

ยิ่งเวลาผ่านไปจะเห็นได้ว่าปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเห็นได้ชัดมากขึ้น โดยเฉพาะหลังสถานการณ์โควิด 19 ที่ส่งผลกับปัญหาของประเทศด้านอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และอุปสรรคที่กำลังทำให้การศึกษาไทยเกิดความเหลื่อมล้ำนั่นเอง

การว่างงาน 

ถึงปัญหานี้จะมีอยู่มานานแล้ว แต่ในสถานการณ์โควิด 19 ยิ่งทำให้ปัญหานี้มีเพิ่มมากขึ้นเป็นเท่าตัว! ส่งผลให้ขาดรายได้ในครอบครัว และส่งผลต่อค่าเทอมโรงเรียนสำหรับลูก ซึ่งหากไม่ได้รับการช่วยเหลืออาจส่งผลต่อเด็กหลายคนหยุดการเล่าเรียนไป

ความยากจน

จากการสำรวจของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ครอบครัวของนักเรียนที่มีรายได้น้อยเฉลี่ยต่ำสุด 462 บาทต่อคนต่อเดือน หรือ 15 บาทต่อวัน เมื่อต้องเจอกับค่าใช้จ่ายการศึกษาที่ค่อนข้างสูง ทั้งค่าเทอม ค่าอาหาร ค่าเครื่องแบบ และค่าอุปกรณ์การเรียน ทำให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อยแบกรับค่าใช้จ่ายการศึกษาเหล่านี้ไม่ไหว และลูกต้องออกมาช่วยเหลือครอบครัวทำงานหาค่าใช้จ่ายภายในบ้าน

ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน 

นอกจากปัญหาที่เกิดขึ้นจากภายในครอบครัวแล้ว ก็มาที่ปัญหาจากทางโรงเรียนกันบ้าง บางโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลยังขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนการสอน และเทคโนโลยีที่สำคัญเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็ก…หากในแต่ละโรงเรียน ได้แรงสนับสนุนเครื่องมือทางการศึกษาแม้จะมีเพียง 1 เครื่องมือก็ตามก็จะสามารถช่วยเสริมทักษะ และพัฒนาศักยภาพของเด็กนักเรียน และครู ด้วยเนื้อหาการเรียนรู้ที่ได้คุณภาพได้แน่นอน

โครงการ Wake Up Education
แรงสนับสนุนของทุกคนจะส่งต่อไปยังเด็กๆและโรงเรียนที่ขาดโอกาส ด้วย 5 เครื่องมือจากกลุ่มธุรกิจในเครือของ LERAN Corporation โดยโครงการนี้จัดทำขึ้นโดยมูลนิธิสายธาร ร่วมกับ บริษัทเลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด เพื่อปลุกพลังทางการศึกษา โดยมีเป้าหมายในการแบ่งปันโอกาสทางการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ เพราะเราเชื่อว่า การศึกษาทำให้ชีวิตดีขึ้น!