EdTech

5 เหตุผลที่ควรทำงานด้าน EdTech กับ LEARN Corporation

EdTech

LEARN Corporation ผู้นำด้าน Education Technology หรือ EdTech ขับเคลื่อนโดยกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ต้องการพัฒนาการเรียนรู้เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรื่องรู้ อยากชวน ‘คุณ’ คนรุ่นใหม่มาเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ EdTech สร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมไปด้วยกัน

 

  • ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเปลี่ยนแปลงวงการศึกษาไทย

LEARN Corporation มุ่งมั่นนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้มาช่วยให้คนไทยเข้าถึงการเรียนรู้ที่ดีและมีคุณภาพ ทั้งวัยเด็ก วัยทำงาน ตลอดจนวัยเกษียณ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เท่าเทียม ด้วยความเชื่อที่ว่า ‘โอกาสในการเรียนรู้ช่วยทำให้ชีวิตคนดีขึ้น’ 

 

  • EdTech ธุรกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง

Holon IQ คาดว่า ในปี 2019 – 2025 ตลาด EdTech โลกจะเติบโตเฉลี่ย 16.3% ต่อปี และมีมูลค่ารวมกว่า 4 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งแม้โลกจะประสบกับสถานการณ์โควิดที่ทำให้เศรษฐกิจโลกแปรปรวน แต่วงการ EdTech ก็ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องและเติบโตได้ดีกว่าปกติ เนื่องด้วยคนหันมาพึ่งพาเทคโนโลยีทางด้านการศึกษาเพื่อช่วยแก้ปัญหาในช่วงโควิดกันมากขึ้น จึงคาดการได้ว่าธุรกิจนี้มีโอกาสเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต

 

  • ได้พัฒนาและฝึกฝนตนเองอยู่เสมอ (Upskill/Reskill)

การพัฒนาทักษะความสามารถของบุคคลากรเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้น LEARN Corporation จึงสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมคลาสเรียนในทุกรูปแบบ ทั้งจากผู้เชี่ยวชาญแขนงต่าง ๆ หรือจากบริษัท EdTech ในเครือ เพื่อพัฒนาทักษะและต่อยอดความรู้ใหม่ ๆ  ให้กับองค์กร และช่วยให้พนักงานได้มีโอกาสพัฒนาความสามารถในเส้นทางอาชีพของตัวเองให้ดีขึ้นอีกด้วย

 

  • เปิดโอกาสทางความคิดและเสนอไอเดีย

LEARN Corporation ให้ความสำคัญเรื่องเทคโนโลยี (Technology-based Company) จึงสนับสนุนให้ทุกคนมี Innovation Mindset หรือกรอบความคิดเชิงนวัตกรรม ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานร่วมกันสร้างสรรค์การพัฒนาและความคิดแบบใหม่อยู่เสมอ สามารถเสนอไอเดียความเห็น เพื่อนำไปสู่การแก้การพัฒนาองค์กร และปัญหาที่มีประสิทธิภาพ

 

  • ทำงานแบบไฮบริด (Hybrid)

LEARN Corporation เป็นบริษัท  EdTech เพื่อคนรุ่นใหม่ ซึ่งยืดหยุ่นกับสถานที่หรือเวลาในการทำงาน ดังนั้นพนักงานสามารถเลือกบริหารจัดการเวลาในการทำงานของตนเองได้ เพื่อให้พนักงานสามารถใช้ศักยภาพในการทำงานได้อย่างเต็มที่ อันจะส่งผลให้เกิดผลลัพท์ในการทำงานที่ดี

LEARN Corporation ขับเคลื่อนโดยคนรุ่นใหม่กว่า 90% ที่มุ่งมั่นพัฒนาการเรียนรู้เพื่อสร้างสังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงสังคมไปกับเรา ดูตำแหน่งงาน (คลิก)