เปิด 5 ทักษะผู้นำของคน Gen Now ในช่วง Covid 19

ผู้นำเหมือนเป็นหัวเรือสำคัญ คอยกำหนดทิศทางของทีมหรือองค์กรให้ผ่านสถานการณ์ต่างๆ ไปได้ ในช่วงที่หลายบริษัทเจอวิกฤต และพนักงานต้อง Work From Home แบบนี้ จะมีทักษะไหนบ้างที่เป็นทักษะสำคัญของผู้นำที่ดีเมื่อต้องเผชิญหน้ากับภาวะวิกฤต

Critical Thinking ทักษะคิดเชิงวิพากษ์
ทักษะที่ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์แยกแยะอย่างเป็นระบบ โดยรวบรวมข้อมูลและประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรอบคอบ รวมถึงคาดการณ์สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นบนหลักเหตุและผล

Decision Making ทักษะการตัดสินใจ
เมื่อคิดวิเคราะห์แยกแยะสถานการณ์แล้ว อีกทักษะที่ขาดไม่ได้เลย คือการตัดสินใจ โดยไม่เอาความรู้สึก หรือความคิดเห็นส่วนตัวมาเกี่ยวข้อง ซึ่งทักษะนี้มีความจำเป็นอย่างมาก เพราะทุกการตัดสินใจย่อมมีผลกระทบตามมา และการตัดสินใจที่ถูกต้องและเด็ดขาดของผู้นำมีส่วนสำคัญที่จะช่วยพาองค์กรให้รอดพ้นวิกฤตนี้ไปได้

Crisis Communication ทักษะการสื่อสารช่วงวิกฤต
ความคิดและการรับรู้ในช่วงวิกฤตเป็นสิ่งสำคัญ จึงต้องมีการวางแผนการสื่อสารที่รอบคอบ ผู้นำควรเข้าใจความรู้และความคาดหวังของผู้รับสาร เพื่อสามารถสื่อสารออกไปได้อย่างชัดเจน รวมถึงแสดงให้เห็นถึงความเห็นอกเห็นใจกัน เพื่อให้ผู้รับสารเข้าใจเจตนาและเปิดใจรับฟังเหตุผลซึ่งกันและกัน

Collaboration ทักษะการสร้างความร่วมมือ
ผู้นำควรวางบทบาทตัวเองในฐานะคนที่คอยสนับสนุน คำปรึกษา สร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้นพร้อมกับรู้จักใช้คนให้เป็นหรือผลักดันคนที่มีความสามารถขึ้นมาทำงาน รวมถึงหาความร่วมมือจากภายนอก เพื่อช่วยแก้ปัญหาที่ติดขัดของทีมงาน หากทีมงานทำงานได้สำเร็จ นั่นหมายถึงความสำเร็จของผู้นำและขององค์กรด้วย

Flexibility ทักษะความยืดหยุ่น
ทักษะความคิดที่เจอได้ในคน Gen now เพราะมีความยืดหยุ่นพร้อมปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว หรือมองหาวิธีแก้ปัญหาในมุมที่หลากหลาย คิดนอกกรอบไม่ยึดติดกับวิธีเดิมๆ จะช่วยให้เกิดการสร้างสรรค์วิธีหรือนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการแก้ปัญหาได้ไม่ยาก 
ทักษะที่ว่ามาเป็นแค่ทักษะเบื้องต้นในการเป็นผู้นำที่ดีในช่วงวิกฤต แต่สิ่งที่สำคัญอยู่ที่ตัวคุณเองที่ต้องอาศัยประสบการณ์จากการทำงาน เรียนรู้จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นขณะนั้น เพื่อหาวิธีแก้ไขปัญหาให้ผ่านพ้นไปได้ 
ที่ Learn Corporation เน้นให้อิสระกับคน Gen now ทั้งพนักงานและผู้นำได้เป็นตัวของตัวเอง แชร์ไอเดียใหม่ๆ กับการทำงานตลอดเวลา รวมถึงมีสวัสดิการและวัฒนธรรมองค์กรที่ตอบโจทย์กับคนรุ่นใหม่อีกด้วย #WORKFROMHEARTWITHLEARNCORP #LearnCorp