เปิด 4 คุณสมบัติก่อนเป็นนักวิเคราะห์มืออาชีพ

 สายงานนักวิเคราะห์ข้อมูล นอกจากสกิลด้านไอทีและตัวเลขที่ต้องมีติดตัวแล้ว ก็ยังมีคุณสมบัติอื่นที่เป็นตัวบอกได้ว่าคุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะทำงานเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมืออาชีพ

กระตือรือร้นและเรียนรู้ไว

เป็นสายงานที่ต้องหาข้อมูลใหม่ๆ หรือโปรแกรมใหม่ๆ ที่ช่วยให้งานวิเคราะห์ข้อมูลเร็วขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้นตามไปด้วย  

แก้ปัญหาตัดสินใจรอบคอบ

นักวิเคราะห์ต้องมีความสามารถที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ผ่านการวิเคราะห์ปัญหาในแง่ของการหาเหตุผลอย่างมีขั้นตอน และรู้จักใช้ความสามารถของตนเพื่อหาทางเลือกในการแก้ปัญหา ทำให้การตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหาต้องเป็นไปอย่างละเอียดรอบคอบ

ช่างสังเกต

การสังเกตจะช่วยให้เห็นถึงข้อผิดพลาดของข้อมูลบางจุดได้ ยิ่งต้องอยู่กับข้อมูลจำนวนมหาศาล อาจมีข้อผิดพลาดนั้นอาจส่งผลต่อการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างแน่นอน 

มีจริยธรรม รักษาจรรยาบรรณอาชีพ 

เพราะนักวิเคราะห์จะคลุกคลีอยู่กับข้อมูลสำคัญขององค์กร จึงสำคัญมากที่ต้องมีจรรยาบรรณต่อองค์กรที่พัฒนาระบบให้ ไม่นำข้อมูลที่ได้ซึ่งเป็นความลับขององค์กรไปเผยแพร่ภายนอก เพราะอาจจะทำให้เกิดผลเสียแก่องค์กรนั้นได้

Learn’s DNA : Do the Right Things ทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม

เช่นเดียวกับ วัฒนธรรมองค์กรของ LEARN Corporation ที่เป็นหนึ่งในคุณสมบัติการเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลมืออาชีพ 

.

 “Do the right things” 1 ใน หัวใจสำคัญวัฒนธรรมองค์กรของ LEARN Corporation ที่สะท้อนถึงวิถีการทำงานของชาวเลิร์นบนพื้นฐานของจริยธรรมและกฎหมาย ทำงานโดยคำนึงถึงผลกระทบขององค์กร และรับผิดชอบต่อผลของการตัดสินใจของตัวเอง