หาสไตล์การเรียนรู้ที่ใช่กับ Vark Learning

แน่นอนว่าทุกการเรียนรู้จะเกิดขึ้นผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 แต่ก็จะมีการเรียนรู้และจดจำบางรูปแบบที่เราคิดว่าแบบนี้เหมาะสมกับเราที่สุด เพราะรับรู้ได้งานและเข้าใจได้รวดเร็ว แต่ดีแค่ไหนถ้าเราค้นหาสไตล์การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเรา ทำให้ลดเวลาการเรียนรู้และเพิ่มการจดจำได้ดียิ่งขึ้นกับ VARK Learning การเรียนรู้ตามความความชอบหรือความถนัดในการรับข้อมูล

 
V = Visual การเรียนรู้ผ่านการมองเห็น
มักจะเรียนรู้ข้อมูลผ่านรูปภาพ แผนที่ แผนผัง กราฟ และสัญลักษณ์ต่าง ๆ ได้ดีกว่าการเรียนรู้ในรูปแบบอื่นๆ รวมถึงกระบวนการคิดที่ทั้งจดจำและการจำลองให้เกิดเป็นภาพในสมองก่อนที่จะถ่ายทอดออกมา
 
ลักษณะเด่นชัดของคนกลุ่ม V 

 • ชอบทำงาน / อ่านหนังสือในบรรยากาศที่เงียบสงบ
 • วางแผนก่อนลงมือทำ 
 • อ่านและทำความเข้าใจกับแผนที่ แผนภูมิ และภาพสัญลักษณ์ได้ดี 
 • มองเห็นภาพรวมก่อนที่จะเจาะลึกในแต่ละรายละเอียด
 • ชอบสีสัน รวมถึงจำแนกแยกแยะสิ่งต่างๆ จากรูปลักษณ์และสีสัน
 • สามารถจำลองเรื่องราว ลำดับเหตุการณ์ และขั้นตอนต่าง ๆ ที่ไ้ด้เห็นเป็นภาพหรือแผนภาพในสมอง


 
A = Auditory การเรียนรู้ผ่านการฟัง
รูปแบบการเรียนรู้ผ่านการได้ยินได้ฟัง ผู้ที่ถนัดการเรียนรู้แบบนี้จะชอบการฟังบรรยาย ฟังการบทสนทนากลุ่มย่อย การพูดคุยโทรศัพท์ และพูดคุยกับตัวเอง รวมถึงคิดออกมาดัง ๆ เพื่อเรียบเรียงความคิดและคำตอบในเรื่องที่กำลังคิดอยู่ในขณะนั้น เหมือนเป็นการใ้ช้ความคิดผ่านการพูด
 
ลักษณะเด่นชัดของคนกลุ่ม A

 • ชอบอ่านออกเสียงดัง ๆ / อ่านช้าๆ 
 • ชอบการฟังคำอธิบายและชอบอธิบาย 
 • จดจำชื่อคนและสิ่งต่าง ๆ ได้ดี 
 • ได้ยินและระบุเสียงประกอบฉากที่ได้ยินในภาพยนตร์ได้ 
 • เรียนภาษาที่สองหรือภาษาต่างประเทศได้ดี 
 • อยู่ที่เงียบ ๆ ไม่ได้นาน 
 • ชอบขึ้นแสดงบนเวที ไม่อายที่พูดในที่สาธารณะ 


 
R = Read & Write การเรียนรู้ผ่านการอ่านเขียน
รูปแบบนี้จะชอบข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษร จะเห็นได้ในหมู่นักวิชาการ เพราะเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นการรับและส่งข้อมูลผ่านการอ่านและการเขียน 
 
ลักษณะเด่นชัดของคนกลุ่ม R

 • ชอบอ่านทุกสิ่งทุกอย่าง 
 • พกสมุดโน๊ดและปากกาติดตัว หรือเครื่องบันทึกอื่น ๆ เพื่อจดข้อมูล
 • ชอบเล่นกับตัวอักษร เช่น crossword, scrable
 • เขียน diary, logbook หรือรายการสิ่งที่กระทำในแต่ละวัน 
 • สะสมตำราต่าง ๆ 
 • ชอบเขียนบทความ ความคิดเห็น สารคดี 


 
K = Kinesthetic การเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ
รูปแบบการเรียนรู้ที่ใช้ประสบการณ์และการลงมือปฏิบัติ ทั้งสถานการณ์จำลองและสถานการณ์จริง 
แม้ว่าประสบการณ์จะช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ทุกรูปแบบ แต่ผู้ที่ชื่นชอบการเรียนรู้แบบนี้จะต้องเชื่อมโยงกับความจริง 
 
ลักษณะเด่นชัดของคนกลุ่ม K

 • สนุกกับการค้นคว้า ทดลอง ลงมือปฏิบัติ การสาธิต และทัศนศึกษา
 • จดจำได้ดีเมื่อมีการใช้อุปกรณ์ สร้างแบบจำลอง และจับต้องกับสิ่งที่กำลังเรียนรู้
 • ชอบเดินไปมาและเปลี่ยนอิริยาบถบ่อย ๆ อยู่นิ่งนาน ๆ ไม่ได้ 
 • พูดเร็วและชอบแสดงท่าทางประกอบ 
 • ชอบเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าเป็นผู้สังเกตการณ์