หลักการทำงาน

หลักการทำงาน S.T.I กุญแจสำคัญที่ LEARN ใช้ออกแบบหลักสูตรให้ตอบโจทย์กับเป้าหมายของผู้เรียน

LEARN Corporation ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ และนำไปปรับใช้กับการทำงานที่เรียกว่า หลักการทำงาน S.T.I” ถือเป็นกุญแจสำคัญที่เราใช้เป็นหลักการทำงานเพื่อช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถพัฒนาหลักสูตรและสินค้าเพื่อรองรับกับความต้องการ ตลอดจนสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้เรียน กับ 3 หลักการทำงาน

S (Student)

S (Student) : นักเรียนหรือผู้เรียน เรามุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือทุกคนในด้านการเรียนรู้

  • Student Empathy เข้าใจนักเรียน หรือผู้เรียนอย่างลึกซึ้ง

LEARN Corporation ให้ความสำคัญกับผู้เรียนเป็นหลัก มุ่งเน้นการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียน และใช้ข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลเชิงลึกที่ทันต่อเหตุการณ์เพื่อนำมาใช้ในการตัดสินใจ วิธีนี้ช่วยให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อทั้งตัวผู้เรียนและทีมงานเอง ทำให้หลักสูตรของ LEARN Corporation เป็นหลักสูตรที่เข้าใจนักเรียนได้อย่างลึกซึ้งแบบใจเขาใจเรา

  • Service Providing ส่งมอบผลิตภัณฑ์ และการบริการที่ดี

LEARN Corporation พัฒนาผลิตภัณฑ์โดยคำนึงถึงประสบการณ์ที่ดีที่สุดของผู้เรียน ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ทำให้ทุกการบริการราบรื่นตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้พนักงานเข้าพบผู้เรียนโดยตรง เพื่อให้พนักงานมีอำนาจในการตัดสินใจ และกระตุ้นให้พนักงานมีส่วนร่วมและเกิดความผูกพันธ์ผู้นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • Product / Service Improvement พัฒนาผลิตภัณฑ์ และการบริการ

LEARN Corporation เก็บข้อมูลข้อเสนอแนะจากลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ ถือเป็นหลักการทำงานสำคัญ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ

T (Teamwork)

T (Teamwork) : เราทำงานร่วมกันเป็นทีม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อผลสัมฤทธิ์ที่ดีที่สุด

  • People Mindset มีแนวคิดให้ความสำคัญกับคนและทีม

LEARN Corporation สร้างมุมมองและหลักการทำงานแบบทีม สนับสนุนให้สมาชิกในทีมมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทาง โครงสร้าง และสนับสนุนซึ่งกันและกัน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกิดการมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคน 

  • Feedback การให้คำแนะนำเพื่อต่อยอดและติดตามการทำงาน

LEARN Corporation มุ่งเน้นให้สมาชิกในทีมมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ร้องขอข้อมูล และรับข้อมูล หรือคำแนะนำ เพื่อสะท้อนข้อมูลทั้งในแง่บวกและลบ นอกจากนี้ยังมีการติดตามการทำงาน ชื่นชม ตลอดจนแนะนำการพัฒนาตนเองเพิ่มเติม

  • Involvement มีส่วนร่วมในงาน ทั้งการสนับสนุน การให้ความร่วมมือ และการสื่อสาร

LEARN Corporation สนับสนุนให้สมาชิกในทีมมีส่วนร่วม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกที่ ถูกเวลา ทุกคนในทีมจะต้องส่งเสริมและช่วยเหลือกันและกัน รวมถึงแลกเปลี่ยนข้อมูลสื่อสารกันภายในทีม เพื่อให้เกิดการสื่อสารที่เหมาะสม เพราะการรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนคือหลักการทำงานสำคัญ

I (Innovation)

I (Innovation) : เราสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์กับการเรียนรู้ทุกรูปแบบ

  • Creativity มีความคิดสร้างสรรค์ ยืดหยุ่น และคิดนอกกรอบ

LEARN Corporation ให้ความสำคัญกับการบริหารข้อมูล ด้วยกระบวนการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลที่มีอยู่ไปต่อยอดให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ นอกจากนี้ยังส่งเสริมการคิดนอกกรอบและยืดหยุ่น เพื่อให้เกิดแนวคิดใหม่ ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ในอนาคต

  • Critical Thinking คิดวิเคราะห์ต่อยอดเชิงตรรกะและเหตุผล

LEARN Corporation นำไอเดียความรู้มาแตกหาประเด็นเป็นความคิดย่อย ๆ เพื่อวิเคราะห์หาข้อดีและข้อเสีย เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม รวมถึงการคาดการณ์สถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 

  • Innovation Management บริหารนวัตกรรม คิดริเริ่ม ทำงานเป็นทีมและการสร้างเครือข่าย

LEARN Corporation สนับสนุนให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องคิดริเริ่มและตัดสินใจวิธีดำเนินการต่าง ๆ เพื่อผลักดันความคิดไปสู่การกระทำ อีกทั้งหลักการทำงานสำคัญคือการให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีม เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกอีกด้วย

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ LEARN Corporation เพื่อขับเคลื่อนการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงสังคม คลิกเพื่อดูตำแหน่งงาน  >>Join us<<