เทคโนโลยีการศึกษา

คนแบบไหนที่ ใช่! สำหรับ LEARN Corporation บริษัทเทคโนโลยีการศึกษา หรือ EdTech ที่ช่วยพัฒนาสังคม

“คนที่ใช่” สำหรับองค์กรจะได้รับโอกาสที่สำคัญหรือได้รับเลือกเข้าทำงานอย่างแน่นอน คนนั้นไม่จำเป็นต้องเก่งที่สุดหรือฉลาดที่สุด แต่ต้องคือคนที่เหมาะกับวัฒนธรรมองค์กรมากที่สุดต่างหาก เมื่อธุรกิจพร้อม คนทำงานก็พร้อม นำไปสู่ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ช่วยกันปูทางขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่เป้าหมายและประสบความสำเร็จได้

คุณบิน กุลสรณ์ ล้อมวงค์ไพศาล Head of Organizational Effectiveness แห่ง LEARN Corporation หนึ่งในผู้ดูแลทีม People กับมุมมอง คนแบบไหนที่ใช่สำหรับ LEARN Corporation บริษัท เทคโนโลยีการศึกษา หรือ EdTech ที่ช่วยพัฒนาสังคม 

 

“เรามองหาคนที่เป็น LEARNer และเป็น Young Vibrant Talent ที่มีความสนใจเรื่องเทคโนโลยีการศึกษา หรือ EdTech เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ดีและนำไปใช้ประโยชน์ได้ รวมทั้งสนุกไปกับการเรียนรู้และนำ Tech Solution มาพัฒนาการทำงานของตัวเอง”

 

คิดว่า ‘คน LEARN’ ต้องเป็นแบบไหน?

LEARN Corporation มีพนักงานที่เป็นคนรุ่นใหม่กว่า 90% ลำดับขั้นในการทำงานจึงน้อยและค่อนข้างปรับตัวไว ดังนั้น เหล่า LEARNer จึงต้องเป็นคนที่รักการเรียนรู้ และเป็น Young Vibrant Talent ที่มีความสนใจเรื่องเทคโนโลยีการศึกษา หรือ EdTech เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ดีและนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง มีความมุ่งหวังอยากจะขับเคลื่อนการศึกษาไปอีกระดับหนึ่ง รวมทั้งสนุกไปกับการเรียนรู้และนำ Tech Solution มาพัฒนาการทำงาน และมี Self-leadership ในตัวเอง

 

Culture ของ LEARN เป็นอย่างไร?

ด้วยความที่ LEARN Corporation เป็นบริษัทเทคโนโลยีการศึกษา หรือ EdTech สำหรับคนรุ่นใหม่ เหล่า LEARNer จึงต้องมีความเป็นผู้นำรู้จักบทบาทหน้าที่ตนเองเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้ทันกับเทรนด์โลก โดยเน้นไปที่ Self-leadership 4 องค์ประกอบ คือ

  1. Do the right things – ทำในสิ่งที่ชอบธรรมบทพื้นฐานของจริยธรรมและกฎหมาย คำนึงถึงองค์กรและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง
  2. Empathy first – เข้าใจลูกค้าอย่างแท้จริงด้วยการศึกษาข้อมูลและคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้า เพื่อนำไปใช้ในการทำงานและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป
  3. Feedback and encouragement – สื่อสารกันอย่างสม่ำเสมอและรับฟังอย่างเข้าใจ พร้อมสนับสนุนการพัฒนาผลงาน และสร้างพลังขับเคลื่อนให้ทีมมีกำลังใจในการพัฒนา
  4. Growth mindset learner – มีความพยายามและความพร้อมในการเรียนรู้ คิดบวกเพื่อเปิดใจพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ

งาน เทคโนโลยีการศึกษา หรือ EdTech ที่ LEARN ต่างจากทำงานที่อื่นอย่างไร?

LEARN Corporation เป็นกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีการศึกษา หรือ EdTech ชั้นนำของประเทศที่ครอบคลุมหลายด้าน ทั้งในกลุ่มโรงเรียนกวดวิชาวิทย์-ศิลป์ และด้านการพัฒนาภาษา โดยเปิดสอนทั้งในหลักสูตรไทยและอินเตอร์ อีกทั้งยังต่อยอดการบริหารโรงเรียนเอกชนที่รวมเอาเทคโนโลยีการศึกษา หรือ EdTech ครบครันที่สุดเข้าไปพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียน ตลอดจนการพัฒนาทักษะของคนวัยทำงานเพื่อ Upskill ให้ทันกับตลาดแรงงานโลก  ดังนั้นเราจึงเป็นกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีการศึกษา หรือ EdTech ที่ครอบคลุมหลายช่วงอายุ ทั้งเด็กวัยเรียน กลุ่มคนทำงานที่อยากจะเก่งขึ้น หรือทุกช่วงวัยที่ต้องการพัฒนาการเรียนรู้ เพื่อความสำเร็จตามเป้าหมายของแต่ละบุคคล

 

คนที่ใช่! จะได้รับอะไรเมื่อร่วมงานกับ LEARN Corporation?

  • เราคือ บริษัท EdTech รุ่นใหม่ ที่ทุกคนมี Self-leadership ในตัวเอง เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพคนในสังคม ส่งเสริมการเรียนรู้ และสำเร็จตามความต้องการของแต่ละวัย
  • มีแรงขับเคลื่อนการทำงาน แน่นอนว่าเมื่อเป็นบริษัทเทคโนโลยีการศึกษาแล้ว ก็ต้องส่งเสริมการเรียนรู้ในพนักงาน และพัฒนาความสามารถของพนักงานอย่างเต็มศักยภาพ พร้อมสนับสนุน Feedback Culture เพื่อเป้าหมายงานที่สร้างคุณค่า
  • งานสร้าง ‘ความสุข’ แน่นอนว่า นอกจากสวัสดิการพื้นฐาน เช่น ประกันสุขภาพ, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, การ Training หรือพัฒนาทักษะ, ลาพักร้อน, โบนัสปีละ 2 ครั้ง ตลอดจนการทำงานแบบ Hybrid แล้ว การมีหัวหน้าทีมที่รับฟัง ให้ความสำคัญในการสื่อสาร คือหัวใจหลักในการทำงานอย่างมีความสุข

 

ปัจจัยที่มีส่วนผลักดันความสามารถและสร้างแรงขับเคลื่อนในการทำงานเทคโนโลยีการศึกษาให้แก่พนักงาน คือการผลักดันให้พนักงานได้เรียนรู้ในสิ่งที่จำเป็นและสำคัญ เพื่อพัฒนาการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเปิดรับฟังความคิดเห็นของพนักงานเพื่อนำไปพัฒนาการการทำงานให้ดีขึ้น ตลอดจนนำเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาใช้ในการทำงานเพื่อทำให้งานดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

 

และนี่คือ DNA ของ LEARNer จากคำบอกเล่าของผู้ที่ดูแลทีม People ใน LEARN Corporation หากคุณคิดว่าตัวเอง Match! ตรงกับคนที่ใช่! สนใจเทคโนโลยีการศึกษา และอยากทำงานที่มีความหมาย สามารถดูตำแหน่งงานของ LEARN Corporation ได้ที่ คลิก

 

EdTech