วิสัยทัศน์ พันธกิจ และความเชื่อ - Learn Corporation

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และความเชื่อ

วิสัยทัศน์

Lifelong Learning EdTech องค์กรแห่งนวัตกรรมการเรียนรู้ มุ่งยกระดับขีดความสามารถของคนในทุกช่วงวัยด้วยเทคโนโลยี เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนและเท่าเทียม

พันธกิจ

Improve quality of life through accessible learning innovation.สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ผู้เรียนสำเร็จ สร้างประโยชน์ได้ และมีความสุข

ความเชื่อ

ทุกคนมีศักยภาพ และมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ หากได้รับโอกาส ในการเรียนรู้