วิสัยทัศน์ พันธกิจ และความเชื่อ - Learn Corporation

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และความเชื่อ

วิสัยทัศน์

Innovative Lifelong Learning Ecosystem สร้างโอกาส และพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ให้เข้าถึงทุกช่วงวัย

พันธกิจ

ดำเนินธุรกิจที่เกิดประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนานวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ได้จริง พร้อมสนับสนุนให้ทุกช่วงวัยประสบความสำเสร็จ ตามเป้าหมาย

ความเชื่อ

ทุกคนมีศักยภาพ และมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ หากได้รับโอกาส ในการเรียนรู้