วัฒนธรรมองค์กร - Learn Corporation

วัฒนธรรมองค์กร

D

Do the Right Things

ทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม

E

Empathy First

เริ่มต้นด้วยความเข้าใจลูกค้าอย่างแท้จริง

F

Feedback and Encourage

สื่อสารและสร้างพลังไปต่อ

G

Growth Mindset Learner

มีจิตใจพร้อมเรียนรู้และพัฒนา