เลิร์น คอร์ปอเรชั่น ผนึกกำลัง 3 ภาคส่วนร่วมพัฒนาการศึกษาไทยใน โรงเรียนประชารัฐ ระยะที่ 2

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด กิจการสังคมมุ่งทำงานด้านการศึกษาของประเทศ ต้องการลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพการศึกษาของไทย นำโดยนายสุธี อัสววิมล ประกาศร่วมเดินหน้าโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน – คอนเน็กซ์-อีดี (CONNEXT ED) ระยะที่2 ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ ซึ่งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชนจาก 12 องค์กรชั้นนำได้ร่วมก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2560 โดยการเดินหน้าสู่ระยะที่ 2 ครั้งนี้ ยังได้ผนึกกำลังพันธมิตรกับ 21 องค์กรชั้นนำพร้อมส่งผู้นำรุ่นใหม่ (School Partners) กว่า 1,000 คน ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ เพื่อยกระดับการศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากล เตรียมความพร้อมรอบด้านแก่เหล่าผู้นำรุ่นใหม่ ก่อนลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงร่วมกับผู้บริหารและครูในโรงเรียนประชารัฐกว่า 4,600 แห่งทั่วประเทศ มั่นใจตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาการศึกษาไทยให้เกิดความยั่งยืนได้อย่างแท้จริง ซึ่งมีการจัดพิธีประกาศความร่วมมืออย่างยิ่งใหญ่เมื่อเร็วๆนี้โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธาน
นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าทีมภาครัฐ โครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ เปิดเผยถึงโครงการคอนเน็กซ์-อีดี ว่า “ประเทศที่ประสบผลสำเร็จในการปฏิรูปการศึกษา ส่วนใหญ่มีทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจน และมีภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วย ซึ่งประเทศไทยมีโครงการประชารัฐเป็นกลไก การมีส่วนร่วมด้านการศึกษาที่กระตุ้นให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นระบบในทุกมิติทั้งจากส่วนกลางและระดับพื้นที่ ทั้งนี้ การสร้างผู้นำรุ่นใหม่ หรือ School Partners ของโครงการสานพลังประชารัฐ คอนเน็กซ์-อีดี ซึ่งเป็นตัวแทนบุคลากรจากองค์กรภาคเอกชนในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ชวนคิด ชวนทำ” กับผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐทั่วประเทศ เป็นการดำเนินงานที่เชื่อมโยงไปถึงตัวเด็กและครูจริงๆ โดยทุกคนเป็นเจ้าของโครงการ ดังนั้น จึงขอให้การดำเนินงานในขั้นต่อไป ควรมีระบบผู้นำอย่างยั่งยืนที่แท้จริง ตลอดจนขอให้ช่วยกันพัฒนาการศึกษาให้เด็กไทยมีทัศนคติที่ถูกต้อง มีอุปนิสัยที่มั่นคง มีวินัย มีงานทำ และเป็นพลเมืองดี”
ด้านนายสุธี อัสววิมล ผู้อำนวยการ บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวเสริมในฐานะพันธมิตรผู้เข้าร่วมขับเคลื่อนโครงการในระยะที่ 2 ว่า “ความได้เปรียบของประเทศในแบบที่ประเทศไทยเป็น ทั้งในเรื่องของทำเล ทรัพยากร สภาพแวดล้อมและ อาหารการกิน จุดเด่นเหล่านี้คือสิ่งที่เราสามารถนำมาปรับใช้และเชื่อมเข้าไปกับการพัฒนาทางด้านการศึกษา ให้เราสามารถพลิกประเทศไปในด้านที่ดีได้ ประกอบกับคนไทยมีความสามารถในการปรับตัวสูง ไม่ได้เป็นประเทศที่ยึดติดกับรูปแบบเดิมอย่างรุนแรงหรืออนุรักษ์นิยมสุดโต่ง ทำให้โอกาสที่จะพัฒนาประเทศด้วยการศึกษานั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้อย่างยิ่ง ซึ่งโครงการนี้เองก็เป็นเหมือนโอกาสสำคัญที่จะได้ใช้องค์ประกอบต่างๆมาพัฒนาการศึกษาไทย โดยเลิร์น คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นองค์กรการศึกษาโดยกลุ่มคนรุ่นใหม่มีใจรักในการพัฒนาการศึกษาของประเทศด้วยการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สู่ทุกช่วงชีวิตอย่างยั่งยืน จึงมีความรู้สึกยินดีมากๆที่ได้เข้าร่วมโครงการเพื่อสานต่ออนาคตทางการศึกษาของประเทศไทย”