โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม

โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม โรงเรียนในระบบกระทรวงการศึกษาแห่งแรกที่อยู่ภายใต้การดูแลของ Learn Corporation ร่วมพัฒนาหลักสูตรใหม่ ด้วยการนำหลักสูตรวิชาการจาก OnDemand และเทคโนโลยีจากธุรกิจในเครือ พัฒนาการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นที่ความสุขและความสำเร็จของนักเรียนเป็นสำคัญ

โดดเด่นด้วยแนวการสอน 3 Core Pillars ประกอบด้วย

1. INDIVIDUAL DEVELOPMENT PLAN (IDP) แผนการเรียนรู้ตามเป้าหมายรายบุคคล

2. ENGLISH 4 SKILLS ทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน Cambridge Assessment English

3. 21ST CENTURY COMPETENCIES พัฒนาทักษะเพื่อการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21

โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม สนับสนุนให้นักเรียนไม่ต้องเรียนเสริมนอกโรงเรียน และสามารถเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่ออนาคตที่ประสบความสำเร็จอย่างมีความสุข