มารู้จักตัวเองให้มากขึ้น! รวมแบบทดสอบค้นหาตัวตน

การได้รู้จักตัวเองตั้งแต่เนิ่น นอกจากจะทำให้ค้นพบว่าตัวเองชอบอะไรหรือถนัดอะไรแล้ว ยังช่วยต่อยอดถึงอาชีพที่เหมาะสมกับตัวเองในอนาคตได้เช่นกัน

 
MBTI
แบบวัดบุคลิกภาพ 16 แบบ ที่มุ่งเน้นให้ตัวเราเข้าใจตัวเองและผู้อื่น จากประเภทของบุคลิกภาพที่ต่างกัน ด้วยชุดความถนัดของบุคลิกภาพ 4 ชุด
 

 
นพลักษณ์
ศาสตร์ทางจิตวิทยา เพื่อการเข้าใจตนเองและผู้อื่น โดยเรียนรู้แนวคิดเบื้องหลังของพฤติกรรมของคนทั้ง 9 แบบ เพื่อค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อนและแนวทางในการพัฒนาตนเอง
 

 
DISC
แบบทดสอบบุคลิกภาพที่สามารถสังเกตและคาดการณ์ได้ของมนุษย์จากสภาพแวดล้อม ซึ่งระกอบด้วย 4 แบบ คือ Dominance, Inducement, Submission และ Compliance โดยอยู่ที่ว่าแต่ละคนจะแสดงด้านไหนออกมาชัดเจนที่สุด และนั้นคือจุดเด่นของเรา
 

 
Learn O Life 
กิจกรรมเวิร์กชอปที่นำเอาทฤษฎีทางจิตวิทยามาประยุกต์เป็นเกม เพื่อให้ได้เรียนรู้การพัฒนากรอบแนวคิดและทักษะในการออกแบบแนวทางเพื่อพัฒนาตัวเองไปสู่อาชีพในอนาคต ผ่านกิจกรรมที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน
 
ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งในการประกอบการตัดสินใจที่จะเลือกเรียนต่อไปจนถึงอาชีพของตัวเองในอนาคต เพราะสุดท้ายแล้วต้องนำเอาข้อมูลที่ได้มาสรุป ทบทวนกับตัวเองให้ถี่ถ้วนอีกครั้งก่อนตัดสินใจทางเลือกที่มั่นใจที่สุด