ถอดรหัสความสำเร็จกลยุทธ์การสื่อสารภายใต้หลังคา Learn Corporation

การสื่อสารภายในองค์กรเป็นอีกหนึ่งกุญแจสู่ความสำเร็จของธุรกิจ และยิ่งในช่วงสถานการณ์แบบนี้ การสื่อสารจึงสำคัญมากในการสร้างความเข้าใจและรักษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับพนักงานจนนำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กรได้
ความสำเร็จภายในองค์กร นอกจากกลยุทธ์การบริหาร พนักงานที่มีความเชี่ยวชาญแล้ว สิ่งที่สำคัญมากอีกอย่าง คือ การสื่อสารภายในองค์กร ยิ่งเป็นองค์กรที่มีขนาดใหญ่มากเท่าไหร่ การสื่อสารจะต้องเน้นความทั่วถึงและความชัดเจนให้ได้มากที่สุด เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันและแสดงถึงความใส่ใจกับพนักงานทุกระดับด้วย ซึ่ง Learn Coporation เอง เป็นองค์กรที่เติบโตขึ้นเรื่อย ๆ มีพนักงานเพิ่มมากขึ้นในแต่ละหน่วยงาน จึงให้ความสำคัญกับการสื่อสารภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด 
 
หัวใจหลัก คือ การรับรู้อย่างเสมอภาค 
กลยุทธ์แรกสำหรับการสื่อสารภายในองค์กร คือ พนักงานทุกคนต้องได้รับรู้เรื่องราวความเป็นไปที่เกิดขึ้นในองค์กร เพื่อสร้างความภาคภูมิใจและรับรู้ได้ถึงความใส่ใจที่องค์กรมีให้กับพนักงาน  
จนเกิดเป็นความผูกพันกับองค์กรและพร้อมที่จะเติบโตก้าวข้ามอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อประสบความสำเร็จไปด้วยกัน
สร้างการสื่อสาร 2 ช่องทาง 
สำหรับการสื่อสารภายในองค์กร เราจะใช้แบบ Two Way Communication หรือการสื่อสารสองทาง มีการโต้ตอบกันระหว่างองค์กรและพนักงาน แต่สื่อสารกันบนช่องทางเดียว เพื่อป้องกันการสับสนและการตกหล่นของข้อมูล อีกทั้งการสื่อสารจะต้องรวดเร็วเข้าถึงได้ทันที โดยใช้การสื่อสารรูปแบบของ Live เช่น รายการใต้โต๊ะเลิร์นคอร์ป ที่จัดให้เกิดการสื่อสารในรูปแบบทาวน์ฮอล์ได้ในทุกเดือนเพื่อให้พนักงานได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์กรกับ CEO ของบริษัท 
 
ทั้งนี้ ทางทีมงานยังสามารถสร้างช่องทางการสื่อสารให้เป็นลักษณะชุมชนอีกรูปแบบหนึ่งของพนักงาน ช่วยให้พนักงานได้แลกเปลี่ยนความสนใจของตัวเองผ่านช่องทางการสื่อสารนี้ได้ และเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงกิจกรรมที่เป็นออฟไลน์ร่วมกันให้เกิดขึ้นบนออนไลน์ให้ได้ ซึ่งผลที่ตอบรับพบว่า ช่องทางการสื่อสารนี้เข้าถึงพนักงานมากกว่า 98% และมีการใช้งานอย่างต่อเนื่องกว่า 97%
 
จากการสื่อสารภายในสู่วัฒนธรรมองค์กร 
เมื่อรูปแบบการสื่อสารกลายเป็นส่วนหนึ่งของพนักงานที่ได้ใช้ช่องทางนี้ในการสื่อสารกัน ทำให้สามารถพัฒนาต่อและนำไปสู่กิจกรรมผ่านการใส่ค่านิยม เกิดเป็นวัฒนธรรมภายในองค์กรที่ได้สะท้อนความเป็นอยู่ของพนักงานที่เกิดขึ้นองค์กรออกมาผ่านการสื่อสารดังกล่าวนั่นเอง 
 
ซึ่งภายในเลิร์นคอร์ปอเรชั่นได้ใช้กลยุทธ์ในการสื่อสารที่สอดคล้องกันนี้สร้างให้เกิดเป็นสังคมที่ช่วยกันแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน เพื่อการทำงานที่ดีขึ้นอย่างประสิทธิภาพและยังคงรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรและพนักงาน จนได้เกียรติรับรางวัล Excellence in HR Communication Strategy ในงาน HR Excellence Award 2021 ที่ผ่านมานี้อีกด้วย 
รายละเอียดเพิ่มเติม: https://humanresourcesonline.net/winning-secrets-how-learn-corp-provides-quality-employee-experience-through-empathy-learning-and-listening