การศึกษา

 ปฏิรูปการศึกษาต้องเริ่มต้นจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวของเด็ก เพราะเป็นสิ่งแวดล้อมที่เด็กจะใช้เวลาอยู่ด้วยเสมอ และเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยในการเรียนรู้ตามช่วงวัย…3 หัวใจสำคัญนี้ คือ โรงเรียน ครู และครอบครัว ❤️❤️❤️

ครอบครัว 

สถาบันแรกที่เด็กได้เจอและเริ่มต้นศึกษาเรียนรู้ก่อนไปโรงเรียน โดยครอบครัวสามารถส่งเสริมเด็กผ่านการสนับสนุนให้เด็กกล้าที่เรียนรู้ ทำในสิ่งใหม่ๆ และส่งเสริมทักษะที่เด็กถนัด โดยไม่ปิดกั้นความคิดและจินตนาการ เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสในการค้นหาตัวเองและประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการ

ครู

ในยุคนี้ครูอาจต้องเปลี่ยนหน้าที่จาก Instructor มาเป็น Facilitator จากหน้าที่อบรมสั่งสอนและถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์กับเด็ก มาเป็นผู้สนับสนุนทำหน้าที่กระตุ้น สร้างบรรยากาศให้เด็กได้เรียนรู้ศึกษาจากการลงมือทำ อภิปรายปัญหาด้วยตัวเองอย่างอิสระ รวมถึงสังเกตพฤติกรรมเพื่อคอยช่วยเหลือให้เด็กพัฒนาจากสิ่งที่ชอบหรือถนัด

โรงเรียน

ห้องเรียนสำหรับเด็กก็เป็นสิ่งสำคัญ จัดเป็นห้องขนาดเล็ก เพื่อที่คุณครูสามารถรู้จัก ศึกษา ดูแลเด็กได้อย่างทั่วถึง และคิดถึงความปลอดภัยของเด็ก รวมถึงนอกจากนโยบายการส่งเสริมพัฒนาทักษะตามความชอบหรือความถนัดของนักเรียนเป็นรายบุคคล